ЖОБО  
Мамлекеттик, жамааттык жана менчик мекемелердин жалпы ишмердигин нормага салган жана мамлекеттин аракеттеги мыйзамдары, токтомдорунун негизинде түзүлгөн расмий иш кагазы.

Жобо – ар бир мекемеде түзүлөт жана ошол мекеме өз ишмердигин жобонун негизинде жүргүзөт.

            Жобо төмөнкүдөй маалым даректерден түзүлөт:

1.      Жобону бекитүү белгиси;

2.      Жобонун расмий аталышы;

3.      Жалпы маселелер;

4.      Түзүм;

5.      Негизги милдеттер;

6.      Ишти уюштуруу;

7.      Мекеменин укуктары жана милдеттери;

8.      Мекемени өзгөртүп түзүү жана жоюу.

Зарыл болсо, жобонун маалым даректери дагы башка белгилер менен толукталышы мүмкүн.

“Жобону бекитүү белгисинде” ар бир мекеменин жетекчилиги өз жобосун качан бекиткендиги жөнүндө белги коёт. Ал белги барактын оӊ жак жогорку бөлүгүнө белгиленет.

“Жобонун расмий аталышы (ЖОБО)” белгиси жобонун аталышы болуп саналат да, ал аталыш жалпы негизде жазылат.

 

“Жалпы маселелер” маалым дарегинде аталган жобо эмне үчүн же кайсы буйруктун (жарлыктын, токтомдун) негизинде түзүлгөндүгү, жобонун ээси болгон мекеме өз ишмердигинде кайсы мыйзамдарга, өкмөттүк токтомдорго таянары, мекеменин жетектөөчү органы жана анын мүчөлөрүнүн саны, жетекчилиги жана анын кимге баш иери, мекеменин мөөрү, расмий бланктарынын бар экендиги тууралуу сөз болот.

“Түзүм” маалым дарегинде жобонун ээси болгон мекеменин түзүмдүк өзгөчөлүгү, ал эми түзүмдү өзгөртө албоо укугу, жетекчилердин кызмат милдеттери чагылдырылат.

“Негизги милдеттер” маалым дарегинде жобонун ээси болгон мекеменин өндүрүштүк жана коомдук милдеттери, аткаруу жана тескөө укуктары, мекеменин каржы каражаттарын пайдалануу укуктары, ишмердикти уюштуруу өзгөчөлүктөрү белгиленет.

 “Ишти уюштуруу” маалым дарегинде мекеменин жогорку органы, анын кандай тартипте бир жылда канча ирет өткөрүлөрү, чечимди кабыл алуунун шарты, иш кагаздарынын аткарылышы жана сакталышы, мекеменин жалпы ишмердигине жооптуу тараптын кызматтык иш милдеттери чагылдырылат.

“Мекеменин укуктары жана милдеттери” маалым дарегинде мекеменин бюджетинин аныкталышы, мекеменин түзүмдүк бөлүмдөрү менен биримдикте иштөө тартиби жана алардын үстүнөн болгон көзөмөл иш-милдеттери, мекемеде кызмат орундарынын штатын аныктоо, коомдук жана мамлекеттик башка уюм жана мекемелер менен болгон карым-катнашы, жетекчинин укук жана милдеттери, мекеменин жана ага баш ийген түзүмдөрдүн сметаларынын бекитилиши ж.б. сыпатталат.

“Өзгөртүп түзүү жана жоюу” маалым дарегинде мекеменин өзгөртүлүп түзүү жана жоюу шарттары жана алар менен байланышкан иш-аракеттер жөнүндө сөз болот.

Жобонун аракеттеги мыйзамдарга карама-каршы келбестиги жөнүндө мекеменин укук боюнча кеӊешчиси кепилдик бергенден кийин, ал жетекчи тарабынан же мекеменин жамаатынын чогулушунда бекитилет.

Жобо А4 форматындагы кагазга даярдалат. Ал китепче түрүнө   келтирилет, мекеменин түзүмдөрүнө, жетекчилигине, ар бир кызматкерге жеткирилиши мүмкүн.

          Жобого оӊдоолор же толуктоолор киргизилгенде ал кайрадан талкууга коюлуп, жетекчилик же чогулуш тарабынан бекитилет.

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын алдындагы Окуу-маалымат борборунун

ЖОБОСУ

 

1.1. “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн уюштуруучулук, материалдык-техникалык шарттарды түзүү багытындагы ченемдик актылардын аткарылышын камсыздоо максатында, ошондой эле мамлекетибиздеги бөтөн тилдүү калктардын кыргыз тилин окуп, үйрөнүү талабын күчөшү менен бул багыттагы   окуу-усулдук чар-жайыттыктарды тартипке келтирүү, тиешелүү маалымат базасын түзүү талабы Окуу-маалымат борборунун түзүү зарылчылыгын пайда кылды.

    1.2. Окуу-маалымат борборунун (мындан ары – борбор) уюштуруучусу – Кыргыз          Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы.

1.3. Борбор уюштуруучулук укуктук  түрү боюнча мекеме болуп саналат жана  өзүнүн гербдүү мөөрү, расмий бланкы, өз алдынча эсеп-кысабы болот.

1.4. Борбордун дареги: Бишкек шаары, Киев көчөсү, 96 Б.

 

2. Борбордун максаты жана милдеттери

 

2.1. Борбор өз алдынча укуктук-юридикалык күчкө ээ жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы билим, илим жөнүндөгү бардык укуктардан пайдалануу менен, Мамлекеттик тил комиссиянын жобосуна, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнндө” мыйзамга жана өзүнүн жобосуна таянып иш алып барат. Борбор өз ишмердигине Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын көрсөтмөлөрүн жетекчиликке алат. Борбор көрсөтүлгөн кызмат үчүн мамлекеттик жана коомдук уюмдар, башка чарба жүргүзүүчү субъектилер, жеке адамдар чегерген каражаттардын, чыгармачылык ишмердиктин, демөөрчүлүк колдоолордун эсебинен иш жүргүзөт.

2.2. Борбордун башкы максаты-республикада мамлекеттик тилди үйрөнүү, жайылтуу боюнча илим-билим жагынан, коомдук, маданий жактан иштерди алып баруу, маанилүү, зарыл маалыматтарды иргеп, талдоого алуу жана топтоо, иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча окууларды, семинарларды уюштуруу болуп саналат. Бул багытта электрондук веб-сайт түзөт, маалымат бюллетендерди чыгарат, усулдук кеӊештерди берет.

2.3. Борбор өз ишинде укуктук тараптар, мамлекеттик мекеме уюмдар, кызматкерлер, жогорку жана орто билимдүү жарандар менен өз алдынча төмөндөгү багыттар боюнча иш жүргүзөт:

– мамлекеттик кызматкерлер, башка улуттун жарандары, эне тилин начар билгендер үчүн кыргыз тили боюнча тездетилген курстарды уюштуруу;

– мамлекеттик жана башка менчигинин түрүнө карабастан мекеме-уюмдардын, ишканалардын кызматкерлерине иш кагаздарын орус тили менен катар мамлекеттик тилде жүргүзүүгө үйрөтүү;

– мамлекеттик тилди окутуу боюнча-усулдук жана илимий-усулдук иштерди уюштуруу;

– окуу китептерин, усулдук колдонмолорду иликтөө, талдоого алуу жана даректүү сунуштарды даярдоо;

– мамлекеттик тилди өркүндөтүүнүн жана аны жайылтуунун илимий-практикалык жолдорун, ыкмаларын изилдөө, иштеп чыгуу боюнча окуу жана окуу-усулдук куралдарды, адабияттарды жана башка материалдарды түзүү жана сунуштоо;

– иш кагаздарын жүргүзүү жана мамлекеттик тилди үйрөнүү боюнча аудио-видео материалдарды, басма материалдарын, компьютердик программаларды, башка маалымат булактарын түзүү;

– мамлекеттик кызматкерлер, окутуучулар үчүн илимий-практикалык конференцияларды, семинарларды, курстарды, кароо-сынактарды, башка иш-чараларды өткөрүү;

– курстар үчүн окуу программаларын, окуу пландарын түзүүгө көмөктөшүү;

– квалификацияны жогорулатуу курстарын уюштуруу;

– алдыӊкы усулдук иш-тажрыйбаларды жайылтуу;

– жогорку окуу жайларына өтүүгө даярдоо, консультацияларды түзүүгө, которууга жардам көрсөтүү;

– министрликтердин, мамлекеттик мекеме-уюмдардын жана жеке адамдардын буюртмалары боюнча башка тилдерден кыргыз тилине илимий жана көркөм адабияттарды, тексттерди, көрсөтмөлөрдү, документтерди, фирмалык бланктарды, формулярларды, расмий кагаздарды, ишканалардын иш кагаздарын жана мекемелердин аттарын, рекламалык кулактандырууларды которуу.

 

3. Борбордун укуктары

 

– кыргыз тилин, иш кагаздарын үйрөнүү курстарын уюштурууга, билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө;

– семинар, конференцияларды, илимий, усулдук билим берүү багытындагы ар кандай жыйындарды өткөрүүгө;

– окуу жана окуу-усулдук китептерди даярдоо, басып чыгарууга жана таркатууга;

– кызмат көрсөтүү чөйрөсүн кеӊейтүүгө, ишмердүүлүктүн жаӊы түрлөрүн киргизүүгө;

– менчигинин түрүнө карабастан мекеме-уюмдар менен кызматттык келишимдерди түзүүгө жана кызматташууга;

– эл аралык уюмдар менен өз алдынча  кызматташууга;

– гранттык долбоорлорду жазууга жана ал боюнча иш жүргүзүүгө;

– мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн матеиалдык-техникалык шарттарын жакшыртуу максатында коомдук, экономикалык ишмердүүлүктөрдү жүргүзүүгө;

– тажрыйба алуу максатында чет өлкөлөргө кызматкерлерин жөнөтүүгө жана ал жактан тажрыйбалуу адистерди чакыртууга.

 

4. Борбордун түзүлүшү жана аны башкаруу

 

4.1. Борбордун жогорку башкаруу органы болуп Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия болуп саналат.

4.2. Борбордун уюштуруучусу төмөнкү маселелерди чечет:

– Борбордун жобосуна өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү;

– Борбордун ишмердүүлүгүндөгү артыкчылык берилүүчү багыттарды белгилөө;

– Борбордун жылдык отчётун угуу.

4.3. Борбордун ишин көзөмөлдөп туруу үчүн курамы 3 кишиден турган Көзөмөлдөө кеӊеши Мамлекеттик тилди өнүктүрүү департаменти тарабынан 3 жылдык мөөнөткө дайындалат.

4.4. Көзөмөлдөө Кеӊеши:

– Борбордун ишмердүүлүгүнө;

– Мыйзамдуулуктун сакталышына;

– Жободо көрсөтүлгөн максат-милдеттерден четтеп кетпөөсүнө көзөмөлдүк кылат.

4.5. Борбордун түзүмү:

– Көзөмөлдөө кеӊеши;

– Борбордун жетекчилиги.

4.6. Борбордун ишин Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы дайындаган директор жетектейт.

4.7. Борбордун директору:

– кадр маселесин чечет;

– борбордун штатын аныктайт;

– борбордун иш планын жана сарптоо сметасын бекитет;

– адистердин жүргүзгөн иштерине көзөмөлдүк жасайт;

– жылына бир жолу Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын алдында отчет берет;

– борбордун каржы-эсеп, өндүрүштүк иштерин, жетекчиликке алат жана башка мыйзамда белгиленген ыйгарым укуктардын чектеринде аракеттенет;

 

5. Борбордун финансы-чарба ишмердүүлүгү жана мүлкү

5.1. Борбордун финансы каражаттары төмөнкү булактардан турат:

-окуу үчүн төлөнгөн каражаттардан;

-консультациялык, маалыматтык кызмат өтөөдөн түшкөн каражаттардан;

-басма иштерин жүргүзүүдөн;

-чыгармачылык иштерди жүргүзүүдөн;

-демөөрчүлөрдөн, гранттык каражаттардан, жеке адамдардан жана мыйзамга туура келген башка булактардан түшкөн каражаттардан топтолот.

5.2. Табылган киреше тиешелүү төлөмдөрдөн, салыктардан кийин Борбордун максаттарын жана милдеттерин  ишке ашырууга жумшалат:

– жабдууларга, окуу пландарын, программаларын, окуу жана окуу-усулдук куралдарын түзүүгө;

– Борбордун материалдык-техникалык базасын чыӊдоого;

– Борборду кармап турууга жана өнүктүрүүгө кеткен чыгымдарды төлөөгө;

– Борбордун кызматчыларынын айлык акыларын төлөөгө, сыйлык берүүгө жана материалдык жактан колдоого;

5.3. Борбор тиешелүү тартипте бухгалтердик отчеттуулукту ишке ашырат.

 

6. Өзгөртүп түзүү жана жоюу

 

6.1. Борбор өзүнүн ишмердүүлүгүн өзгөртүп, кайра түзүүнүн жана жоюунун негизинде токтотот.

6.2. Өзгөртүп кайра түзүлгөн учурда бардык өзгөртүүлөр уюмдун жобосуна киргизилет.

6.3. Борбордун ишмердүүлүгүн токтотуу учурунда пайда болгон иш кагаздар Кыргыз Республикасынын “Архивдик фонду жөнүндө” мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентине

караштуу Мамлекеттик тил боюнча

улуттук комиссиянын алдындагы

Окуу-маалымат борборунун директору              А. Исманкулова 

Жобонун биринчи бетинде номур коюлбайт. Кийинки беттери номурланат.

Жобонун барактарынан жип өткөрүлүп, акыркы беттин артына байланып, чие байланган түйүндүн уч жактары кагаз менен бастырылып желимденет жана анын үстүнө мекеменин гербдүү мөөрү басылат. Зарыл болсо, жобо канча беттен турары жазылып коюлат.

Жобо бекитилгенден кийин расмий күчүнө кирет.