ПРОТОКОЛ  

ПРОТОКОЛ

            Чогулуш, жыйын, курултай ж.б. өткөрүлүшүн, анын катышуучуларынын чыгып сүйлөгөн сөздөрүн, чогулуш кабыл алган токтомдорду так, кыска формада баяндаган расмий иш кагазы-протокол. Ал аркылуу чогулуштун кайсы жерде, качан өткөрүлгөндүгү, кимдер катышкандыгы жана чыгып сүйлөгөндүгү жөнүндө маалыматтар берилет.

Протокол аркылуу кабыл алынган токтомдун тууралыгы жана анын аткарылышы текшерилет.

            Туруктуу иш жүргүзүүчү (мис.,кесиптик уюм, илимий кеӊеш ж.б.)жана убактылуу иш жүргүзүүчү органдардын (мисалы:илимий конференция, слёт, комиссия, кимдир бирөөлөр менен жолугушуу чогулушу ж.б.) ишмердигинде сөзсүз протокол жазылат.

            Протоколдо күн тартибине коюлган маселелердин чечилишин так, анык берүү ишинде жоопкерчилик чогулуштун төрагасына жана катчысына жүктөлөт.

            Туруктуу иштеген органдарда протокол жазуу үчүн атайын журнал ачылып, аны катчы дайыма көзөмөлгө алат. Ар бир протокол катар номуру менен белгиленет.

            Протоколду туура жана толук жазуу анын укуктук жактан чыныгы иш кагаз экендигин камсыз кылат. Протоколдо чогулушка катышуучулардын саны сөзсүз көрсөтүлүшү керек. Себеби кабыл алынган токтомдо кворумдун мааниси өтө зор. Ансыз ар кандай токтом (же чечим) өзүнүн укуктук күчүнө ээ эмес.

Чогулушка катышуучулардын саны 15тен ашпаса, протоколдо алардын аты-жөнү көрсөтүлөт. Ал эми катышуучулар андан көп болсо, атайын тизме түзүлүп, катышуучулардын аты-жөнү, иштеген жери көрсөтүлөт. Ал эми катышуучулар андан көп болсо, атайын тизме түзүлүп, катышуучулардын аты-жөнү, иштеген жери көрсөтүлөт.Тизме алфавит түрүндө түзүлөт.

 Протоколдо кабыл алынган токтом же чечим чогулуштун төрагасы жана катчысы кол койгондон кийин мыйзамдуу күчүнө кирди деп эсептелет.

Протокол киришүү жана негизги бөлүмдөрдөн турат.

Киришүү бөлүгүндө чогулуштун качан өткөрүлгөндүгү, ага кимдер катышкандыгы, чогулуштун төрагасы жана катчысы көрсөтүлүп, күн тартиби менен аяктайт.

Чогулушта каралуучу маселелер маанилүүлүгү же бири-бири менен өз ара байланыштуулугу боюнча жайгаштырылат жана күн тартибиндеги ар бир маселе араб цифрасы менен белгиленет. Баяндамачынын аткарган кызматы, аты-жөнү кашаанын ичинде берилет.

Адатта, күн тартибиндеги акыркы маселени – «Ар түрдүү маселелерди» протоколго киргизүү туура эмес. Себеби ал чогулушта иштелбейт же талкууланбайт (алар ар түрдүү маалыматтар, кабарлар ж.б. болот)

Протоколдун экинчи – негизги бөлүгүндө күн тартибине коюлган маселелер ирети менен талкууланат жана ар бир маселе 3 бөлүк боюнча каралат:

1.  «УГУЛДУ» бөлүгүндө баяндамачы күн тартибиндеги маселе боюнча билдирүү  жасайт. «Угулду» сөзүнүн алдында анын күн тартибиндеги катар номуру белгиленип, баш тамга менен атайын сапка жазылып, кош чекит коюлат.

Баяндамачынын аты-жөнү жазылып, сызыкча коюлат да, баяндаманын кыска мазмуну берилет. Баяндама уюмга тапшырылса, ал кашаанын ичинде көрсөтүлүп протоколго тиркелет.

2. «СӨЗГӨ ЧЫКТЫ» бөлүгү да күн тартибиндеги маселенин катар номуру менен белгиленет, баш тамга менен атайын сапка жазылат жана кош чекит коюлат. Зарылчылык болсо, сөзгө чыккан адамдын аты-жөнүнөн кийин кашаанын ичинде аткарган кызматы көрсөтүлүп, сызыкча коюлат.

            Чогулушта берилген суроолор, суроо берген кызматкерлердин аты-жөнү протоколдо сөзсүз белгиленет.

3 «ТОКТОМ КЫЛЫНДЫ» бөлүгү да баш тамга менен атайын сапка жазылат жана кош чекит коюлат. Алды жагына күн тартибинин номуру коюлат.

            Каралып жаткан күн тартиби боюнча кабыл алынган токтом бир канча (экиден көп) пункттан турса, ар бир пункт араб цифрасы менен белгиленип, абзац менен жазылат.

Күн тартибиндеги кийинки маселелер да ушул тартипте протоколдо катталат.

Протоколдун маалым даректери:

1.      Чогулуш аталып жаткан уюмдун аталышы (туруктуу иштеген уюмдарда бул маалым дарек аткарылбайт);

2.      Иш кагаздын аты жана катар номуру (ПРОТОКОЛ №…);

3.      Чогулуш өткөрүлгөн жыл, күн, ай;

4.      Чогулуш өткөрүлгөн жай (шаар, айыл ж.б.);

5.      Чогулуштун төрагасы, анын аты-жөнү;

6.      Чогулуштун катчысы, анын аты-жөнү;

7.      Чогулушка катышкандар (алфавит боюнча тизмеленет);

8.      Күн тартиби (атайын сапка жазылат жана кош чекит коюлат);

9.      Күн тартибине коюлган маселелер  (экиден көп болсо, катар номур коюлат);

10.  «УГУЛДУ» бөлүгү;

11.  «СӨЗГӨ ЧЫКТЫ» бөлүгү;

12.  «ТОКТОМ КЫЛЫНДЫ» бөлүгү;

13.  Тиркеме болсо, көрсөтүлөт;

14.  Төрага, колу, аты-жөнү;

15.  Катчы, колу, аты-жөнү;

Протокол жазылып алынышына карата кыска, толук, стенографиялык жана фонографиялык түрлөргө бөлүнөт.

1.Чогулуштун кыска протоколу

      Чогулуштун кыска протоколунда биринчи бөлүгү күн тартиби менен толук берилет да, баяндамачынын, жарыш сөзгө чыккандардын аты-жөнү жана кабыл алынган токтом көрсөтүлөт. Демек, баяндаманын мазмуну толук жазылбайт. Ошондуктан мындай протокол башка бирөөгө өтө эле түшүнүксүз болот. Бирок бул сыяктуу протоколдор иш жүргүзүүдө көп түзүлөт.

КЫРГЫЗ-ОРУС СЛАВЯН УНИВЕРСИТЕТИ

КЫРГЫЗ ТИЛИ КАФЕДРАСЫ

 

Кыргыз тили  кафедранын отурумунун

№4 протоколу

 

Төрага: ф.и.д. профессор К.А. Биялиев

Катчы: Атанаева К.

 

Бишкек шаары,

Кыргыз-Орус Славян

университетинин гуманитардык

факультети, 545-дарскана   

саат 14.00  30.11.2010   


КҮН ТАРТИБИ:

  1. Эмгек тартиби. Факультетке  жооптуулар иш баяндама тапшырышат (сабакты себепсиз үзгүлтүккө учураткандар, кечиккендер ж.б. маселелер).

 

  1. Кышкы сессияга кафедранын даярдыгы (авторлук программалар менен иштегендердин жумушчу пландары, экзамен зачетко коюлган талаптар).
  2. Илимий иш баяндамага  даярдык (аспиранттар жана изденүүчүлөрдүн темасынын бекитилиши, аткарылган иши).

 

Катышуучулар: Кыргыз тили кафедрасынын прфессордук-окутуучулук жамааты

                                (тизмеси толугу менен тиркелет)

 

1-маселе боюнча:

 Угулду: п.и.д. профессор К. А. Биялиев – Урматтуу окутуучулар, сабак учурунда сабактын бузулбашына аракет кылгыла, өз убагында сабакка кирүү жана чыгуу ж.б. эмгек тартиптерин эсиңерден чыгарбагандай болгула. Эгерде башка имаратка  бара турган болсоңор,   окуу бөлүмү чыгарган көрсөтмө боюнча  убакытты туура пайдалангыла.

Мындан кийин факультеттерге жооптуулар кечигип келген окутуучуларга билдирме жазып, жума сайын кафедра башчысына иш баян  тапшырып турушат. Эгерде окутуучу окуу жыл ичинде 3 жолу кечигип келсе, ал окутуучу жумуштан бошотулат. Сентябрь айынан декабрь айына чейин  түштөн кийин ким качан, кайсы жерде кезмекчи  болоорун жазуу түрүндө тапшырыӊыздар.

 

2-маселе боюнча:

Угулду: п.и.д. профессорК.А. Биялиев

 

  – Кээ бир окутуучулар  өзүлөрүнүн жеке окуу  программалары менен иштеп жатышат. Ошол себептен зачетко, сынакка  болгон талаптарын алдын ала программаларында көрсөтсүн. Бул программаларды да сааттардын кыскарышына байланыштуу кыскартып ондоолорду киргизгиле. Программалардагы коюлган талаптары менен студенттер, ата-энелер тааныш болуусу үчүн интернетке кафедранын сайтына киргизебиз. Буга байланыштуу бардык маалымат так, даана, толук болуусу зарыл.

Быйылкы жылы мамлекеттик тилди окутууга бөлүнгөн сааттарыбыз кыскарды.  4-семестрде да жумасына 3 саат болот. Семестрдин жарамында жумасына 2 саат, жарымысында 1 саат болот. Муну факультетке жооптуулар диспетчерлер менен кенешип факультеттин жүгүртмөсүн чечишсин. Ошого ылайыктап календарлык пландарды карап чыгып, ондоолорду киргизишибиз керек.

          

3-маселе боюнча:

Угулду: п.и.д. профессор, К.А. Биялиев  Январь айында  илимий иштер боюнча иш баян  болот.  Ар бир окутуучу  өзүнө папка ачып, бардык жасаган иштери боюнча маалыматтарды топтоп, салышы керек. Буга окуу куралдары, макалалар, окуу китептери ж.б. кирет.

Аспиранттар, изденүүчүлөр темаларынын  аталышын, качан бекитилгендигин, жетекчиси ким жана качан бекитилгендиги жөнүндө протоколдун көчүрмөсүн тиркеш керек. Кандидаттык минимумдарды  качан, кайсы жерде тапшыргандыгы тууралуу протоколдун көчүрмөсүн да тиркеш керек. Ар бир көчүрмөдө жыйналыштын төрагасынын, катчысынын колу жана ошол уюмдун мөөрү болуусу зарыл. Илимий темага байланыштуу жарыяланган макалалар болсо алардын көчүрмөсү, кайсы басылмада жана качан басылгандыгы тууралуу маалымат да болуш керек.

Эл аралык мамилелер боюнча проректор Лейла Чынтургановнадан төмөнкүдөй буйрук келди (11.11.10-ж.): «Дипломатия знания» деген жыйнакка чет өлкөлөргө конференцияларга өз макалалары менен катышкан окутуучулар макалаларын берсин деп жатат. Мисалы, былтыр ф.и. к. доцент А.А.Бакиров Москва шаарында,улук окутуучу  Ш.О.Кулматова Индияда Дели шаарында конференцияда болгон. Булардын макалалары былтыркы жылдын жыйнагына кирди. Быйыл да бул жыйнакка макала беришибиз керек. Ф.и.д.,Профессор К.Т.Токтоналиев Монголияга конференцияга барып келди. Доцент А.А.Усекова Москвада өз макаласын жарыялады.

Сөзгө чыккандар:

Доцент Г.А.Василькова: Илимди жайылтууда абдан жакшы сунуш. Мен эки макалам даяр, сизге тапшырам.

 

 4-маселе боюнча:

Бизге 27.10.10-ж. №158 буйрук келди. Буйрукка ылайык ар бир жылы окутуучулар  адистигин  жогорулатуу боюнча курстарга баруусу керек. Былтыр электрондук окуу китептерин түзүү  курстарына А.А.Усекова, Т.А.Аалиевдер катышкан. Быйыл да ушул курстарга баруубуз керек. Окуу бөлүмү биздин кафедрадан 3 окутуучунун катышуусун талап кылып жатышат. Анын бири мен, себеби менин катышуумду  талап кылышты. Дагы катышууну каалагандар болсо жазылгыла. Каалоочулар: А.А.Джапанов, Н.С.Осмонова, С.М.Атабаева, А.С.Тургамбаева.

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2010-жылдын 30-ноябрында өткөрүлгөн КРСУнун кыргыз тили кафедрасынын жыйынын

ЧЕЧИМИ:

Эмгек тартибин чыңдоо максатында

  1. Сабак учурунда ооруган окутуучу медициналык күбөлүгүн (орусчасы - больничный лист) окуу бөлүмүнө өткөрүү үчүн кафедра башчысына сураттырбай тапшырсын.
  2. Сабактарды, сынак, зачет, консультацияны үзгүлтүккө учураткан, 15 мүнөт кечиккен окутуучу түшүнүк кат жазып, бир нускасын кафедра башчысына, экинчи нускасын факультеттин деканына тапшырсын.
  3. Сабак, сынак, зачет, консультация баштала турганда окутуу процессинин аталган түрлөрүн өткөрө албайм деп телефон чалуу аларды үзгүлтүккө учуратууга тете деп эсептелсин жана кафедра башчысына сабакты (экзамен, зачет, консультацияны) үзгүлтүккө учураткан окутуучу  түшүнүк кат жазып, бир нускасын факультеттин деканына тапшырсын. 
  4. Жыл ичинде 4-5 жолу ооруп, сабактарды өткөрбөгөн окутуучулар кийинки жылдары ден соолугун чыңдоо максатында 0,5 ставка менен иштесин.
  5. Сабактарды жыл ичинде үзгүлтүккө 3 жолу учураткан, иш процессин бузган  окутуучулар жыл ичинде өз каалосу менен жумуштан бошонуу арызын жазып, жумуштан бошонсун.
  6. Кафедранын жыйналышына окутуучулар катышууга милдеттүү, ошондуктан аны өткөрүү убактысы окуу жылынын ар бир айынын биринчи шейшембисине саат 16-00гө жылдырылсын жана катышпай калган окутуучулар түшүнүк каттарын кафедра башчысына тапшырышсын.
  7. Кафедранын илимий иш баяндамасы үчүн керектүү илимий конференцияларга, семинарларга, тегерек столдорго катышкан окутуучулардын сабактары башка окутуучуларга кошулуп өткөрүлсүн.

 

Кафедранын чечимин угуп, дагы кошумча кунт коюп окуп чыктым, бардык пункттары менен толук макулмун деп бардыгы тиркемеге кол коюшту.

 

2. Пландарга өзгөртүүлөр киргизилсин жана бекитилсин.

3. Бардык документтер чогултулсун, папкага тиркелсин.

 

 Төрага                                   (колу)         К.А.Биялиев

Катчы                                     (колу)          К. Р. Атанаева

 

 

 

1.      Чогулуштун толук протоколу

Чогулуштун толук протоколунда баяндамачы жана жарыш сөзгө чыккандардын сүйлөгөн сөздөрү кеӊири түрүндө баяндалат. Берилген суроолор, алынган жооптор толук жазылат. Турмушта чогулуштун толук протоколу көп колдонулат. Себеби протоколдун бул түрү башкаларга мазмуну боюнча түшүнүктүүлүгү жана көчүрмө жасоого ыӊгайлуулугу менен айырмаланат.