КЕЛИШИМ   ДОГОВОР

КЕЛИШИМ

(договор)

            Эки же андан артык тараптардын жарандык укуктары менен милдеттерин белгилөө, өзгөртүү же токтотуу жөнүндөгү иш кагазы келишим деп аталат

Келишим мамлекет, ишкана, фирма илимий мекеме же жамааттык уюмдар, мекемелер ошондой эле эмгекчилердин арасында түзүлүшү мүмкүн.

Келишим өз мазмунуна ылайык азык-түлүктөрдү өткөрүп берүү, айыл чарба азык-түлүктөрүн мамлекетке сатуу, материалдык жоопкерчилик, имарат же курулуш куруу, турак-жайды ижарага алуу, үй-жай жана транспорт каражаттарын сатуу-алуу, мурас калтыруу, алмаштыруу, мал-мүлкүн ижарага берүү, карыз берүү ж.б. жөнүндө түзүлөт.

Ар кандай келишим өзүнүн мазмуну жана мүнөзүнө ылайык мыйзамга дал келгендей түзүлүшү керек. Бул жобонун бузулушу келишимдин расмий күчүн жокко чыгарат жана аны туура эмес түзгөн же ага жол берген кызмат кишиси жоопкерчиликке алып келет.

Эмгек макулдашуу келишими мазмуну боюнча көп түрдүү болот. Мындай келишимдин түрү катары мекеме менен анын штатына кирбеген адистердин ортосундагы өз ара мамилелерди расмийлештирилген эмгектик макулдашуу келишими.

Эмгектик макулдашуу келишими эки нускада түзүлүп, анын бир нускасы ишти аткаруучуга берилет, экинчиси бухгалтерияда же башка тийиштүү бөлүмдүн документтер көктөмөсүндө сакталат.

Эмгектик макулдашуу келишиминин маалым даректери төмөнкүдөй:

1.      Иш кагаздын аты;

(ЭМГЕКТИК МАКУЛДАШУУ КЕЛИШИМИ, ЭМГЕК КЕЛИШИМИ, ЭМГЕКТИК МАКУЛДАШУУ);

2.       Келишим даярдалган жай;

3.      Келишим даярдалган күнү, айы, жылы;

4.      Келишим түзүүчүлөр жөнүндө кыскача маалыматтар;

5.      Буюртмачынын милдеттери;

6.      Аткаруучунун милдеттери;

7.      Аткаруучунун эмгек акысы;

8.      Иш процессиндеги  талаш-тартыштардын чечилиши;

9.      Тараптардын даректери, банктык жана паспорттук маалыматтары;

10.  Буюртмачынын кызматы;

11.  Буюртмачынын колу;

12.  Буюртмачынын аты-жөнү;

13.  Аткаруучунун кызматы;

14.  Аткаруучунун колу;

15.  Аткаруучунун аты-жөнү;

Бул маалымдаректер айрым элементтер менен толукталышы же алар өз ара алмашышы мүмкүн.

Келишим №1

Бишкек шаары                                                                     ”_____” _____________2015-ж.

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын алдындагы  Окуу-маалымат борборунун директору Исманкулова Айнура аркылуу, мындан ары “АТКАРУУЧУ” деп аталуу менен, бир тараптан жана мамлекеттик кыргыз тили жөнүндө Мыйзамдын негизинде аракеттенген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Аппарат жетекчиси Ешмамбетов  Радбек Бакиевич  мындан ары “ТАПШЫРУУЧУ” деп аталуу менен, экинчи тараптан, төмөнкүлөр жөнүндө Келишим түзүштү:

1.      Келишимдин негизи

1.1.“ТАПШЫРУУЧУ” – Кыргыз Республикасынын  Жогорку Кеӊешинин Аппараты

1.2. (1.) Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү  үйрөтүү, (2) бул максатта КРнын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын Окуу-маалымат  борборунун окутуучусун чакыртуу;

1.3.Келишим 2011-жылдын  ________________________________________  чейин түзүлөт

      жана  көрсөтүлгөн мезгил үчүн гана жарактуу.

 

2.      Тараптардын укуктары жана милдеттери

2.1.            АТКАРУУЧУ төмөнкүлөргө милдеттүү:

•  2 (эки) ай, 48саат  өлчөмүндө иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү үйрөтүү

•  келишимде көрсөтүлгөн иш милдеттерин өз убагында жана талаптагыдай сапатта,

     тиешелүү көлөмдө аткарууга;

•  иш милдеттерин аткарууга илимий жана чыгармачылык мамиле жасоого;

•  аткарган иштери тууралуу жазуу түрүндө маалымат берүүгө;

•  келишимди бузуу ниети тууралуу 2 жумадан кечиктирбей жазуу жүзүндө ТАПШЫРУУЧУГА кабарлоого;

•  окуу аяктаганда курстун угуучуларына сынактын жыйынтыгынын негизинде

     тастыктама (сертификат)  тапшыруу;

 

2.2.АТКАРУУЧУ өз ишин аткарууда ТАПШЫРУУЧУНУН иш сапатын жогорулатуу

     максатындагы көрсөтмө-сунуштарын эске алып, аткарылган иштер тууралуу

      ТАПШЫРУУЧУГА зарылчылыкка жараша маалымат берип турат.

2.3.ТАПШЫРУУЧУ төмөнкүлөргө милдеттүү:

  • АТКАРУУЧУНУН окуу процессин аткаруусу жана жакшыртуусу үчүн зарыл

      болгон материалдык-техникалык шарттарды түзүүгө;

  • кызматкердин сабакка өз убагында катышуусун камсыздоого;

  • келишимге ылайык АТКАРУУЧУНУН кызмат көрсөтүү акысын ТАПШЫРУУЧУ

     ар кызматкердин  1 (бир) айлык окуу курсу үчүн 650 (алты  жүз элүү) сом эсебинде

     төлөп берүүгө.

3.      Эмгек акы төлөө

3.1. Иш кагаздарын мамлекеттик тиде жүргүзүү курсунун жалпы саны  ________ угуучу;

3.2. Келишимдин 2.1. жана 2.3. пункттарында көрсөтүлгөндөй ар бир угуучуга ай үчүн 650 (алты  жүз элүүү) сом.

3.3. АТКАРУУЧУ көрсөтүлгөн мөөнөттө жана өлчөмдө, көрсөткөн кызматы үчүн

      ушул  келишимдин 2.3. пунктуна ылайык ТАПШЫРУУЧУ кызмат акыны

      келишим күчүнө кирип, окуу процесси башталган мөөнөттөн  5 (беш) банктык күндөн                   кийин   төлөп берет.

 3.4.Жеке себептери менен окуу курсуна катышпай калган кызматкерлердин төлөм

     акысы  кайтарылып берилбейт.

4.      Келишимди бузуу, өзгөртүү, узартуу

4.1. Төмөнкү учурларда Келишим бузулат жана эмгек мамилелери толукталат:

     • тараптардын макулдашуусу боюнча;

     • келишимдин мөөнөтү бүткөн учурда;

     • келишимде көрсөтүлгөн милдет, талаптар так аткарылбаган учурда;

4.2. Келишимдин шарттары тараптар үчүн милдеттүү юридикалык күчкө ээ жана

      тараптардын өз ара макулдугу боюнча гана өзгөртүлүшү мүмкүн.

5.      Башка шарттар

5.1.            Келишим тараптар кол койгон күндөн тартып жана тараптар өз милдеттерин

            толук аткарганга  чейин юридикалык күчкө ээ.

5.2.            Келишим 2 нускада түзүлөт жана экөө тең бирдей юридикалык күчкө ээ.

5.3.            Тараптардын ортосунда пайда болгон талаш мыйзамда белгиленген тартипте

            чечилет.

5.4.            Бул келишим колдонулган учурда АТКАРУУЧУ башка ишканалар, уюмдар

            менен ушундай келишим түзүүгө жана эки ишти айкалыштырууга укуктуу.

 

                                          6. Тараптардын даректери жана колдору:

ТАПШЫРУУЧУнун  дареги:

АТКАРУУЧУнун дареги:

Бишкек шаары,

Бишкек  шаары,

Чүй чоң көчөсү, 205

Киев көчөсү, 96 Б

Биринчи май РОК №2

Эсеп-кысап 12905223810048

БИК 129052

ОКПО 22148140

ИНН : 01806199610125

Окуу-маалымат борбору

“РСК Банкы” ачык акционердик   коому

  Эсеп-кысап: 1290521900022970 

БИК  129052

ОКПО 24280607

ИНН 00809200610308

 

ТАПШЫРУУЧУнун колу:

АТКАРУУЧУнун колу:

 

Окуу-маалымат борборунун

 

КРнын ЖКнын Аппарат

жетекчиси__________Р. Б. Ешмамбетов

 

директору  _________А.Т. Исманкулова