26-сабак   Ѳткөн чак. Айкын өткөн чак. Конструкция. –Сиз кайсы театрга бардыңыз?
Кептик тема: Маданий жайлар. Театрда. Музейде.

Прошедшее определенное время (айкын өткөн чак) обозночает действие, совершенное в прошлом в определенный момент и образуется путем присоединения к основе глагола аффиксов -ды, (-ди, -ду, -дү); -ты, (-ти, -ту,-тү) затем следуют личные окончания глагола.

Например: Мен кечээ театрга бардым. ( Я вчера ходил в театр)

Мен иштедим.                                 Я работал.

Сен иштедиң.                                  Ты работал.

Сиз иштедиңиз.                              Вы работали

Ал иштеди.                                               Он работал

Биз иштедик.                                   Мы работали

Силер иштедиңер                           Вы работали

Сиздер иштедиңиздер                    Вы работали

Алар иштешти                                Они работали

МҮЧӨЛӨРДҮ УЛАГЫЛА.

1. Сен кечээ кайда бол… ? 2. Сен эмне ич… ? 3. Мен саат 5ке чейин иште… . 4. Жетекчибиз кыргызча сүйлө… .5. Мен баяндама жаз… . 6. Ал көп жумуштарды аткар… . 7. Президентибиз элге кайрылуу жаса… . 8. Сиз ким менен эс ал…? 9. Биз кечээ театрга бар… .  10. Биз көңүлдүү эс ал… . 11. Биз түшкү тамакты ич… .