14-сабак  

Зат атоочтун кɵптүк саны.

Конструкциялар - Сен саякаттаганды жакшы көрөсүӊбү?

                       - Кайсы жерлерде болдуӊ?

Кептик тема.Туризм, саякаттоо

Зат атоочтун көптүк саны

Үндүү тыбыштардан кийин : - лар, -лер, -лор, -лөр жана -й, -р

Жумшак үнсүз тыбыштардан кийин : -дар, -дер, -дор, -дөр

Каткалаң үнсүз тыбыштардан кийин : -тар, -тер, -тор, -төр

Апа → апалар, эжелер, тоолор, өлкөлөр, үйлөр, жерлер

Кыз → кыздар, мугалимдер, колдор, көлдөр

Кат → каттар, китептер, иштер, салыктар

 

1. мҮчѲлѲрдү улагыла

мекеме
ишкана
кенсе
Үй
жер
кызматчы
доктур
саясатчы
жактоочу
мейманкана
кочо
шаар
олко
лер, лар, лер, лор, лер, лар, лар, лар, лар, лар, лор, лар, лор,
эл
уюм
дүкөн
буюм
кол
айыл
мейман
ороон
каттам
жол
аял
дер, дар, дор, дар, дор, дар, дар, дор, дар, дор, дар,
адис
жамаат
турист
банк
кесип
пансионат
жумуш
имарат
малекет
дос
иш
саат
тер, тар, тер, тар, тер, тар, тар, тар, тер, тор, тер, тар,

2. СѲздѲрдҮн туура вариантын жазгыла
 

Азыркы учурда билимдүү …. керек
2) Мамлекетибиз жаш … шарт түзүп берип жатышат