13-сабак  

Сурама ат атоочторго ким? эмне? кимиси? эмнеси? кайсы? кандай? канча? нече? канчанчы? неченчи? качан? деген сөздөр кирет.

Вопросительные местоимения могут заменять формой вопроса любую самостоятельную часть речи ( кроме глагола). Для каждой части речи имеются свои вопросы. Ким? кто? эмне? что? К существительному или местоимению. Кайсы? Кандай? какой? К имени прилагательному. Канча? Нече? Сколько? Канчанчы? Неченчи? Который?  К числительным  Качан? Когда? К наречию.

Сурама ат атоочтор 

 ким? эмне?

                                                        кимиси? эмнеси?

кайсы? кандай

                                                        канча? нече?

                                                        канчанчы? неченчи?

                                                        качан?

Жаттайбыз.
Лексика: (аудио)

Спорт                           спектакль                      жолугушуу

Стадион                       телекөрсөтүү                даярдануу

Баскетбол                     балет                             ойноо

Теннис                          композитор                           машыгуу

Футбол                         комуз                                     чакыруу

Хоккей                         пианино                        кызыгуу

Шахмат                        гитара                           сүрөт тартуу

Волейбол                     бий                                сейилдөө

Адабият                       конок                                     сүйүктүү

Жазуучу                       саякат                           эркин

Акын                                      эс алуу                          заманбап

 

2.Окугула.

А)  кызыгуу, сүрөт тартуу.

 

Жекелик сан                                  Көптүк сан

Мен кызыгам, сүрөт тартам          Биз кызыгабыз, сүрөт тартабыз

Сен кызыгасыӊ, сүрөт тартасыӊ   Силер кызыгасыӊар, сүрөт тартасыӊар

Сиз кызыгасыз, сүрөт тартасыз    Сиздер кызыгасыздар, сүрөт тартасыздар

Ал кызыгат, сүрөт тартат              Алар кызыгышат, сүрөт тартышат

 

Б)

Мен бошмун, бош эмесмин           Биз бошпуз, бош эмеспиз

Сен бошсуӊ, бош эмессиӊ              Силер бошсуӊар, бош эмессиӊер

Сиз бошсуз, бош эмессиз               Сиздер бошсуздар, бош эмессиздер

Ал бош,бош эмес                           Алар бош, бош эмес

 

3. Жазгыла. Жакшы көрөм.

Үлгү: Мен телевизор көргөндү жакшы көрөм4. Оӊ жана терс жоопторду  бергиле.

 

Үлгү: - Сен ишемби күнү бошсуӊбу?

-       Оба, мен бошмун /жок, мен бош эмесмин

 

   1. Сиз жекшеби күнү  бошсузбу?  2. Алар дүйшөмбү күнү бош  эмеспи? 3. Ал эртеӊ менен бошпу? 4. Ал күндүз бош эмеспи? 5. Сен кечинде бошсуӊбу? 6. Силер шаршембиде бош эмессиӊерби?

 

5. Жазгыла

1. Сен ............. даярдап жатасыӊ? 2. ................... жумушка барасыӊ? 3. Ал ............ жакшы көрөт 4.Сен .................. спектаклди көрдүӊ? 5. Жайкы өргүүӊ ............... болот? 6. Сен ........... чыгарма окудуӊ? 7. Сенин ден соолугуӊ .............. ? 8. Сенин жетекчиӊ .......? 9. .............. жылы төрөлгөнсүӊ?

 

Колдонулуучу сөздөр: канчанчы, ким, качан, кандай, эмнени, канча, эмне, качан, кайсы.

6. Окугула. Уккула. (Аудио)