12-сабак   1.

1. Окугула. Уккула. (Аудио)

Эсептик сан атооч

Канча? нече?

 

Иреттик сан атооч

Канчанчы? неченчи?

-нчы, -нчи,-ынчы, инчи, -унчу,-үнчү

 

бир

эки

үч

төрт

беш

алты

жети

сегиз

тогуз

он

жыйырма

отуз

кырк

элүү

алтымыш

жетимиш

сексен

токсон

жүз

 

биринчи

экинчи

үчүнчү

төртүнчү

бешинчи

алтынчы

жетинчи

сегизинчи

тогузунчу

онунчу

жыйырманчы

отузунчу

кыркынчы

элүүнчү

алтымышынчы

жетимишинчи

сексенинчи

токсонунчу

жүзүнчү

 

Жөнөкөй сан атоочтор

Татаал сан атоочтор

миӊ (1000), он, жүз

бир миӊ тогуз жүз алтымыш алты (1966), эки миӊ он беш (2015)

 

2. Санды сѲз менен жазгыла

1.     5 кызматкер

2.     10 китеп

3.     12 компьютер

4.     20 отургуч

10 000 сом

3. Жазгыла . Канча?


5

8

18

91

100

1000

2015

4. Окугула. (аудио)

112, 90, 41, 13, 25, 516, 57, 82, 701, 910, 74, 19, 66 139, 1202, 1980, 1025.

 

5. Жооп бергиле.

Үлгү: - Сен канча жаштасыӊ?

           - Мен кырк беш (45) жаштамын.

- Атаӊ канча жашта ?

- …………………

- Апаӊ канча жашта?

-…………………...

- Иниӊ канча жашта?

- ……………………..

- Эжеӊ канча жашта?

- …………………..

- Азыр канчанчы жыл?

- ……………………..

- Канчанчы жылы төрөлгөнсүӊ?

- ………………

- Сиз кайсы жылы туулгансыз / төрөлгөнсүз?

- ……………

 

- Азыр канчанчы жыл? – Азыр 2015-жыл.

- Мекемеде иштегениңе канча жыл болду?

 

- Бул канчанчы батир? -  Бул жыйырма бешинчи батир.

- Сиз канчанчы батирде жашайсыз? – Мен отуз бешинчи батирде жашайм.

- Мен бир миӊ тогуз жүз алтымыш бешинчи жылы туулгам / төрөлгөм.

 

→ Кептик үлгү

- Азыр кайсы жыл?

- Азыр 2015-жыл.

            - Сиз канча жаштасыз?

              -Мен 45 жаштамын.

- Сиз кайсы жылы төрөлгөнсүз?

- Мен 1970-жылы төрөлгөм / туулгам

         Мен 20 жаштамын.

         Сен 35 жаштасыӊ.

          Ал 40 жашта

1.     Сан  менен  Жазгыла

он беш, бир миӊ тогуз жүз элүү беш, алтымыш алты, токсон, жетимиш жети, сексен, отуз, миӊ, элүү сегиз, жүз он алты, бир миӊ он беш, эки миӊ он беш, алтымыш үч, жетимиш алты, кырк тогуз, токсон бир, жыйырма беш, он эки.

 

1.     Угабыз, окуйбуз. (Аудио)

- Бакыт, сен канча жаштасыӊ?

- Мен жыйырма беш жаштамын.

- Сен үйлөнгөнсүӊбү?

- Ооба, үйлөнгөмүн.

- Балдарыӊ барбы?

- Ооба, менин балам бар. Ал эки жашта

- Айша, сиз канча жаштасыз?

- Мен отуздамын.

- Сиз турмушка чыккансызбы?

- Ооба, турмушка чыккам.

- Канча балаӊыз бар?

- Менин 2 балам бар. Бир кызым жана уулум. Кызым 7 жашта, уулум 5 жашта.

Болот, сен кайда иштейсиӊ?

- Мен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппаратынын экономика жана инвестиция бөлүмүндө эксперт болуп иштейм.

- Канча жылдан бери иштейсиз?

- Бул жерге келгениме 4 жыл болду.

- Жамаатыӊарчоӊбу?

- Жок, анча чоӊ эмес. Бөлүмдө 5 киши иштейбиз.

 

 

Убакыт  (аудио)

- Саат канча болду?

- Саат сегиз болду


    

2.
1Title Title

Лексика: саат, убакыт, жарым, азыр, туура, туптуура, калды, өттү, созулат, күнүгө, канча? алдыда, артта, оӊ жактагы, сол жактагы, вокзал, аэропорт, учуп келет, угуп кетет, учат, конот.