2-сабак.   Υндүүлɵрдүн бɵлүнүшү (жоон, ичке). Конструкция Сенин атың ким?
Кептик тема. Таанышуу. Фамилиясы, аты, атасынын аты.

1. Уккула. 

Кыргыз тилиндеги үндүүлөр эки чоң топко бөлүнөт


а) жоон үндүүлөр: а, о, у, ы б) ичке үндүүлөр: э (е), и, ө, ү
2. Окугула. Уккула.
а) апа, адис, атуул, жалбырак, алма,орус, орун, от, ой, отур, улут, уюм, укук, учур, ук, убакыт, сыр, кыз, ыр, ынтымак, ырахмат, ылдам, ылдый. б) эне, эл, эт,эгемендүү, элчи, эгин, ишкана, ичик, ини, иш, ийгилик, ишкер, илимпоз, өрүк, өлкө, өкмөт, өзүм, өмүр, үй, үлүш,үн, үкү, үлгү. 3. ЖООН ҮНДҮҮЛӨР КАТЫШКАН СӨЗДӨРДҮ БЕЛГИЛЕГИЛЕ
акыл
акын
шайлоо
акча
кыргыз
калпак
комуз
ынтымак
эл
эгин
калк
шаар
урмат
улуу
ой
ИЧКЕ ҮНДҮҮЛӨР КАТЫШКАН СӨЗДӨРДҮ БЕЛГИЛЕГИЛЕ
оорукана
мекеме
өмүр
өкмөт
өлкө
китеп
жумушчу
ишкер
илим
бак
көчө
калаа
өсүмдүк
жер
суу


– Сиздин атаңыздын аты ким?      

– Менин атамдын аты Акмат.                 

– Сиздин атаңыз ким?                             

– Менин атам Үсөн.


– Сиздин атыңыз ким?                           

– Менин атым Болот.                      

– Кирүүгө мүмкүнбү?                            

– Кириңиз.                                              

– Ыракмат.

– Эч нерсе эмес.


4. ОКУЙБУЗ ЖАНА УГАБЫЗ


– Саламатсызбы? Сиздин атыңыз ким?

– Менин атым Үсөн. А сиздикичи?

– А менин атым Айша.


– Саламатсыңбы? Сенин атың ким?

– Менин атым Айсулуу. А сиздикичи?

– Менин атым Канат.


– Салам, Айзат!

– Салам, Канат! Иштериң кандай?

– Ыракмат, жакшы. А сеникичи?

– Меники да жакшы.

– Айзат, бул сенин досуңбу? Аты ким?

– Ооба, досум. Анын аты Айсулуу. 


– Айша, бул ким?

– Бул менин атам.

– Анын аты ким?

– Анын аты Акмат.

– А бул сенин апаңбы?

– Ооба, бул менин апам.

– Анын аты ким?

– Анын аты Айсулуу.


– Кутмандуу күнүң менен!

– Кутмандуу күнүң менен!

– Айсулуу, бул сиздин кесиптешиңизби?

– Ооба, бул менин кесиптешим.

– Анын аты ким?

– Анын аты Кубан.

– Анын фамилиясы ким?

– Анын фамилиясы Рыспаев.

5. УККУЛА. ЖООП БЕРГИЛЕ.
  • Саламатсыздарбы, мен силердин окутуучуңармын. Менин атым Рыспаева Гүлжамал Сапарбековна. Гүлжамал – менин атым, Сапарбек – менин атамдын аты, Рыспаева – менин фамилиям. А силердин атыңар ким? Сиздин атыңыз, атаңыздын аты жана фамилияңыз ким?
* * *

  • Салам! Менин атым Айша. Мен 25 (жыйырма беш) жаштамын. Мен китепканада иштейм. Жумушум мага жагат.
ТААНЫШУУ

ЛЕКСИКА

Таанышуу, салам, саламатсыңбы, фамилиясы, аты, атасынын аты, кесиптешим, окуу, иште, мүмкүнбү, көрүшкөнчө, жакшы кал, саламатта бол / кал, таанышканыма кубанычтамын, кош бол.

Тааныш (жекелик сан)                

Таанышыңыздар (көптүк сан, сылык форма)

Таанышыңыз (сылык формасы)   

Таанышкыла (көптүк сан, жөнөкөй форма)

Ошондой эле алгыла, койгула этиштерин колдонууга болот.

Таанышып ал (кой) (жекелик сан)  

Таанышып алыңыз (коюңуз) (сылык формасы)

 

Таанышып алыңыздар (коюңуздар)

Таанышып алгыла (койгула)

 

* * *

– Тааныштырып коёюн.

– Бул менин үй-бүлөм …………

* * *

– Таанышып алалы.

– Таанышып алыңыздар.

– Таанышып ал.

– Таанышканыма кубанычтамын.

– Мен дагы. 
6. УГАБЫЗ.


– Кутмандуу таңыңыз менен!

– Кутмандуу таныңыз менен!

– Келиңиз таанышып алалы! Менин атым Үсөн. Фамилиям Асанов. Сиздикичи?

– Менин  атым Айгүл. Фамилиям Болотбекова.

– Таанышканыма кубанычтамын. 


– Саламатсызбы?

– Саламатчылык.

– Таанышып алыңыз. Бул менин атам Акмат Осмонович. А бул Айсулуу Болотбековна менин кесиптешим.

– Акмат Осмонович, сиз кайда иштейсиз?

– Мен банкта иштейм.

– А сизчи?

– Мен университетте.

– Банкта ким болуп иштейсиз?

– Эсепчи.

– А сизчи?

– Мен университетте окутуучу болуп иштейм.

– Таанышканыма кубанычтуумун.


– Айгүл таанышып алгыла, бул менин курбум. Аты Чынара.

– Таанышканыма кубанычтуумун.

– Мен дагы.

7. Сүйлөшөлү

1.  Ѳзүңөрдүн атыңарды, атаңардын атын жана фамилияңарды атагыла.

2.  Сиздин жетекчиңиздин аты, атасынын аты жана фамилиясы ким?

3.  Кесиптештериңерге окутуучуларды тааныштыргыла.

4.  Сүрөттөргө карата диалог түзгүлө.


8. Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү койгула.

а) Бул ………. досум.
менин
анын
Анын …… Бакыт.
кесиби
аты
Ал …… .
дарыгермин
дарыгер
А бул менин …. .
курбум
дос
……. аты Айсулуу.
Анын
Менин
Ал ……
окутуучусу
окутуучу
б) –Таанышып алгыла– Саламатсыңарбы?– Таанышканыма кубанычтамын!– Таанышып койгула. менин атым Үсөн.Бул менин кесиптешим. Анын аты Данияр Ишенов.бул менин досум. Анын аты Атай.Менин атым Болот Асанович. в)
– ….!
Мен …. окутуучуңармын.
Менин атым…. .
А сиздин …. ким?
….. атыңыз ким?
Саламатсыңарбы?, силердин, Айсулуу Токомбаева, атыңыз, Сиздин,

9. Суроолорго жооп бергиле:

 

1. Анын фаилиясы ким?

2. Анын атасынын аты ким?

3. Сиздин атыңыз ким?

4. Кирүүгө мүкүнбү?

5. Анын фамилиясы Асановбу?

6. Сиздин фамилияңыз Султановбу?

7. Анын аты ким?
10. ОКУЙБУЗ. ЖАЗАБЫЗ


    Келгиле таанышалы. Менин атым Бакыт. Фамилиям Султанов. Мен архитектормун. Шаардык архитектурада иштейм. Бул менин досум. Анын аты Данияр. Ал доктур. Шаардык бейтапканада иштейт. Бул менин кесиптешим. Анын аты Бурул. Фамилиясы Маматова. Ал биздин мекемеде катчы болуп иштейт. Ал мыкты адис.

Текст боюнча суроолорго жооп бергиле.
1. Бакыт ким болуп иштейт?
2. Анын фамилиясы ким?
3. Бакыттын досу ким?
4. Досу ким болуп иштейт?
5. Бакыттын кесиптеши ким?
6. Кесиптешинин фамилиясы ким?
7. Бурул ким болуп иштейт?


    Келгиле, таанышып алгыла. Булар менин досторум. Бул Исаев Эмил Бейшенович. Ал доктур, ооруканада иштейт. Ал абдан жакшы доктур. Бул Үсөн Асанов. Ал жеке ишкер. Ал өзүнүн фирмасында иштейт. Бул Замира Бейшеновна. Ал университетте иштейт. Ал мыкты окутуучу. Ал жаш жана сулуу.

Текст боюнча суроолорго жооп бергиле
1. Эмил Бейшенович ким болуп иштейт?
2. Эмил Бейшенович кайда иштейт?
3. Үсөн Асанов ким болуп иштейт?
4. Замира Бейшеновна ким?
5. Замира Бейшеновна кандай окутуучу?

Ѳзүңдү текшер. Жооп бергиле.


Үлгү:

–       Саламатсыңарбы? Келгиле таанышып алалы. Менин аты-жөнүм Сыдыкова Айна Болотовна. Атым Айша. Фамилиям Сыдыкова.  Атамдын аты Болот.

 

Силердин атыңар ким? Фамилияңар ким? Атаңардын аты ким? Ким болуп иштейсиңер? Кайда жашайсыңар?

1. ЖООП БЕРГИЛЕ.

1.

– Атыңыз ким?

– ……..

– Сиздин фамилияңыз ким?

– ………

– Атаңыздын аты ким?

– ………

– Сиздин кесиптешиңиздин аты ким?

– ……….

– Сиздин курбуңуздун аты ким?

– ………

2.

– Таанышып койгула, бул Асан.

– ………

– Келгиле таанышып алалы.

– …….

– Сиз кайда иштейсиз?

– ………

– Сиз кайда жашайсыз?

– ………

2. КӨП ЧЕКИТТИН ОРДУНА МҮЧӨЛӨРДҮ УЛАГЫЛА.
а) Сиздин ат… ким?
б) Менин фамилия… Асанов.
в) Сенин ден соолук… кандай?
г) Сиздин дарек… кандай?
д) Сиздин дос… аты ким?
е) Сенин ата… аты ким?
ыӊыз, м, тарыӊ, (г)иӊиз, уӊуздун, ӊдын,
3. ТААНЫШУУ

Б.: – Саламатсызбы?

А.: – Саламатчылык.

Б.: – Сиз менен таанышып алууга болобу?

А.: –Келиңиз таанышалы. Менин атым Айсулуу.

Б.: – А менин атым Болот. Сиз окуйсузбу же иштейсизби?

А.: – Жок, мен банкта (кассир) болуп иштейм. А сизчи?

Б.: – Мен чакан ишканада менеджер болуп иштейм. Таанышканыма кубанычтуумун.

А.: – Мен дагы.

Б.: – Сизге телефон чалсам болобу?

А.: –Мейли, чалып туруңуз.

Б.: – Номериңизди айтып коесузбу?

А.: –  0552 06 01 52.

Б.: – Ырахмат. Көрүшкөнчө.

А.: – Кош болуңуз.