Киришүү  

Киришүү

Бул окуу куралы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге, ошондой эле, бардык кыргыз тилин үйрөнүүнү каалаган кызматкерлер үчүн арналат. Окуу куралында адамдардын күнүмдүк турмушунда көп колдонулуучу активдүү лексика, тактап айтканда, сөз айкаштары, кептик үлгүлөр жана диалогдор киргизилди.

Бул окуу куралы жөнөкөй сүйлөшүү курсун жана кыргыз грамматикасынын негиздерин камтыйт. Пикир алышууга зарыл болгон темаларды камтыйт. Ар бир сабакта:

ü берилген темага карата грамматика жана лексика;

ü көнүгүүлөр;

ü диалогдор;

ü кептик үлгүлөр;

ü окуу үчүн тексттер жана ага карата тапшырмалар;

ü угуу үчүн тексттер жана ага карата тапшырмалар;

ü ар бир сабакка карата өзүн текшерүү үчүн бышыктоо көнүгүүлөрү берилди;

ü өтүлгөн темалардын өздөштүрүлүшүн текшерүү үчүн ар бир беш сабактан кийин тесттер берилди.

Мындан тышкары «Фонетикалык киришүү курсу», кыргыз тилинин тыбыш жана тамгалары, фонетикалык закондор, жөнөкөй грамматикалык маалыматтар жана жөнөкөй лексика-грамматикалык кептик үлгүлөр берилди.

Башталгыч курс үчүн актуалдуу болгон темалар: «Үй-бүлө», «Кесип», «Убакыт», «Унаа», «Соода түйүндөрү», «Почта», «Телефон», «Банк» жана башка темалар камтылган. Темалардын бардыгы бир типтүү түзүлүшкө ээ.

Бул окуу куралы кыргыз тилин жаңы үйрөнүп жаткан кызматкерлерге жана жалпы тил үйрөнүүчүлөргө арналат.

Силерге ийгилик каалайбыз!