10-сабак   Кептик тема: АЗЫК-ТҮЛҮК ДҮКѲНҮ Грамматика: ТАТААЛ УЧУР ЧАК

 

жекелик сан

кѳптүк сан

 

-а (-е, -й)

-ып (-ып, -ип, -уп, -үп, -п)

 

 

+ жат, отур, тур, жүр

-мын

-сың

-сыз

-быз

-сыңар

-сыздар

-ышат

Сен оку
Ал иште
Сиз котор
Алар_
Мен даярда
Силер сүйлѳ
Биз үйрѳн
Сиздер текшер
Ал дайында
Сен ижарага бер
п жатат, ып жатам, ып жатасыз, ип жатасыз, нып жатат, ип жатасын,

КѲНҮГҮҮ

Мисалы:    Ал чакырып жатат

 

Мен                     баяндама                      берип жатасыз.

Силер                  буйрук                          түзүп жатышат.

Алар                             келишим                       даярдап жатам.

Сиз                      маалымат                     ѳткѳрүп жатабыз.

Биз                      салтанаттуу кече                   чакырып жатасыңар.

 

Терс формасы

 

 

 

Этиштин буйрук формасы    + 

-ган, -ген, -гон, -гѳн

-кан, -кен, -кон, -кѳн

+ жок (жак мүчѳлѳр)

 

КѲНҮГҮҮ

Мисалы:    Мен жаз+ган жок+мун.

 

o   Ал түшүн______         ______.

o   Биз жаша______                   _______.

o   Силер чакыр____                 _______.

o   Сиз айт________                  ________ .

o   Сиздер камдан_____   _______.

o   Алар бар _____           ______.

o   Булар сура______       ______.

 

КѲНҮГҮҮ

Мисалы:    – Ишкер кеңсеге кетип жатабы?

–       Жок, ишкер үйүнѳ кетип жатат..

 

    Алар  тендер жарыялап жатышабы?      __________________________________________________      Катчы кызматтык кат жазып жатабы?    _________________________________________________

    Кабарчы окуянын чоо-жайын айтып жатабы?   __________________________________________________

 Синоптиктер аба-ырайынын маалыматын айтып жатышабы?    ___________________________________________________

  Силер мени түшүнүп жатасыңарбы?

·        ___________________________________________________

Сиздер эс алып жатасыздарбыАзык-түлүк дүкѳнүндѳ эмнелер сатылат? Кандай бѳлүмдѳр бар?

* _______________________________________________________
Сүт азыктарына эмнелер кирет?


* Ичимдиктерге  эмнелер кирет?


Булар эмнелер? Эмнеден жасалат?