8-сабак   Кептик тема: МЕНИН ҮЙҮМ Грамматика: ЖАТЫШ ЖѲНДѲМѲ (Жардамчы этиштер)

Үдүү жана жумшак үнсүздѳн кийин       –  -да, -де, -до, -дѳ;

Каткалаң үнсүздѳн кийин                        –  -та, -те, -то, -тѳ;

Таандык мүчѳ улангандан кийин:

           жекелик сан                 

I жак  –  -да, -де, -до, -дѳ;              атамда, энемде, үйүмдѳ

II жак  –  -да, -де, -до, -дѳ;             атаңда, энеңде, үйүңдѳ

                           сылык ф.              атаңызда, энеңизде, үйүңүздѳ

III жак  –  -нда, -нде, -ндо, -ндѳ;   атасыңда, энесиңде, үйүңдѳ

             кѳптүк сан                

 I жак  –  -да, -де, -до, -дѳ;            атабызда, энебизде, үйүбүздѳ

II жак  –  -да, -де, -до, -дѳ;            атаңызда, энеңизде, үйүңүздѳ

                           сылык ф.             атаңыздарда, энеңиздерде, үйүңүздѳрдѳ

III жак  –  -нда, -нде, -ндо, -ндѳ;  атасыңда, энесиңде, үйүңдѳ

КѲНҮГҮҮ
Мен Чүй (проспектиси) ______ жашайм.
Менин досум (5-кичирайон)______ жашайт.
Алардын (үйү)_____ чоң китепкана бар.
(Москва)________ чоң үйлөр курулуп жатат.
КѲНҮГҮҮ
Жер________ килем бар.
Терезе_______ парда илинип турат.
Мен_________ ачкыч жок.
Ашкана______ парда кооз.
Бөлмө_______ чоң керебет турат.
Балкон______ гүл турат.
да, до, де, дө,
КѲНҮГҮҮ. КИМДЕ? ЭМНЕДЕ? КАЙДА?
Ачкыч катчы ( ___).
Соттук экспертизанын жыйынтыгы жактоочу (___ ).
Анализдер медайым (____).
Лекциялар профессор (_____).
Бѳлүм башчы иш сапар (____).
Белектер дүкѳн (____).
Каттар почта (____).
Маалыматтар интернет (____).
Жумшак эмеректер цех (___) жасалат .
Туристтер Ысык-Кѳл (____) эс алышты.
Дарыгерлер операция (_____).
Арыз сот ( ____) .
Мыйзам журнал (____).
Кимде? , Эмнеде? , Кайда?,
1бешик2бычак3гүлдөр4дасторкон5жаздык6жип7жууркан89ийне10кайчы11кашык12килем1314жумшак диван15майлык16отургуч1718жыгач кесе19самын20сандык21муздаткыч22чыны23тарак24сүлгү25шырдак26парда27кийим илгич бычаккашыкчынымайлыккийим илгичийнежуурканжаздыкотургучжипжыгач кесегүлдөрбешикпардасүлгүшырдакжумшак дивансамынкилемдасторконкайчытаракмуздаткычсандык 1.