КИРИШҮҮ   А1 А1

Бул окуу куралы мамлекеттик кызматкерлерди жумуш ордунда жалпы европалык тил өздөштүрүү классификациясы боюнча А1 деңгээлинин талаптарына ылайык кыргызча сүйлөшүүгө, иш кагаздарын кыргызча түзүүгө үйрөтүүгө арналган.

Мамлекеттик кызматкер А1 деңгээлине туура келген төмөнкүдөй коммуникациялык компетенцияга ээ болууга тийиш:

–  расмий түрдө саламдаша, коштошо алат;

– аты-жөнүн, эң жөнөкөй түрдө кайсы министрликте (агенттикте), кайсы бөлүмдө ким болуп иштерин айтып бере алат;

– бөлүмгө иш менен келген адам менен тааныша алат, кесиптештерин да тааныштыра алат, ошол адам кайсы иш менен келгенин сурай алат, кызматтык компетенциясына туура келсе, жардам берерин, же бул иш менен кимге кайрылуу керек экендигин айтып бере алат;

– турмуш-тиричиликте (унаа, жыл мезгилдери, саламаттык сактоо, массалык маалымат каражаттары, соода, спорт, эс алуу) сүйлѳшүүнүн ѳзгѳчѳлүктѳрүн үйрѳнүүгѳ мүмкүндүк алат.

Окуу куралында тексттер, сүйлѳшүүлѳр, аудио-видеоматериалдарга, лексикалык минимумдарга ылайык грамматикалык материалдар берилген.

 

Бул окуу куралы мамлекеттик кызматкерлерди жумуш ордунда расмий түрдө кызматтык этикетке жараша кыргызча сүйлөшүүгө үйрөтүүгө арналган. Окуу куралы тил өздөштүрүү компетенцияларында көрсөтүлгөн эң жѳнѳкѳй А1 деңгээлинин талаптарына ылайык түзүлгөн.

Окуу куралындагы сүйлөшүү темалары негизги турмуштук жана кызматтык кырдаалдарга байланыштуу жана грамматикалык материал сүйлөшүү кырдаалдарын тейлей турган грамматикалык категорияларга, грамматикалык моделдерге негизделген. Сабактар негизинен:

а) жаңы теманы кѳнүгүүлѳр менен бышыктоо;

б) лексикалык материалдар аркылуу түшүндүрүү жана сүйлѳшүүнү ѳздѳштүрүү;

в) теманы бышыктоо үчүн аудио-видео материалдарды берүү.

Сабактардын мындай түзүлүшү окутуу курстарынын натыйжалуулугун көздөгөндүк менен байланыштуу.

Көнүгүүлөр жыйнагы окуу куралында берилген ар бир сүйлөшүү теманы тейлөөчү грамматикалык категорияларды, грамматикалык моделдерди көндүм деңгээлине чейин өздөштүрүүгө арналган.

Берилген окуу куралындагы тапшырмалар жана кѳнүгүүлѳр сүйлѳѳ ишмердүүлүгүнүн бардык түрлѳрүн ѳздѳштүрүүгѳ кѳмѳк берет.