30-сабак  
Мен деле Нурзат, деле спортту анча жакшы көрбөйт» деген сүйлөмдөгү кезиккен каталар төмөнкүлөрдүн кайсынысында бар?
Кайсы сүйлѳмдѳ алды сызылган сѳз ката колдонулуп, түшүнүктү бузуп жатат?
Төмөнкү сүйлѳмдѳрдүн кайсынысында каршы маанидеги түшүнүктѳр бар?
Төмөнкү сүйлөмдөрдө алды сызылган сөздөрдүн кайсынысы алынса, сүйлөмдүн мааниси өзгөрбөйт.
Төмөнкү сүйлөмдөрдүн кайсынысында түшүнүк бузулган?
Төмөнкү сүйлөмдөрдүн кайсынысы мааниси жагынан туура эмес түзүлгөн?
Төмөнкү сүйлөмдөрдүн кайсынысында ката жок?
Төмөнкү алды сызылган сөздөрдүн кайсынысында ката жок?
Эсиңдеби ( ) Жер эне ( ) баягы айлуу түн ( ) Балким ( ) жаратылышта экинчи андай түн болбос. Эсиңдеби менин айткандарым ( ) Берилген сүйлөмдөрдөгү кашаалардын ичине кайсы варианттагы тыныш белгилер туура келет?
Төмөнкү сүйлөмдөрдүн ичинен кайсыл сүйлөмдө тыныш белгилер туура коюлган эмес?
Бир сүрөтчүгѳ: «Сүрөтүңүз аябай жөнөкөй экен»,− дептир. Сүрөтчү болсо: «Силер дагы жүз жолу чийип, жүз жолу өчүрсөңөр, ушундай жѳнѳкѳйлүккѳ жетишээр элеңер»,− деп жооп бериптир. Жогорудагы текстте сүрөтчү эмнени айткысы келген?
Ошол күнү (бөрүлөр) байыр алган жерине келишти. 2. Жыдыздай жанган кара көз, жигиттин көркү (жар) менен. 3. (Кубанат) бүгүн жүрөк элеп-желеп, андыктан өзүңө (алкыш) айткым келет. Кашаанын ичиндеги сөздөрдү кайсы варианттагы сөздөр менен алмаштырууга болот?
Биз, төмөндө кол коюучулар, Бишкек шаарындагы № 55 кыргыз орто мектебинин директору Маматова Сайкал, башкы эсепчиси Асанбаев Муса, экинчи тараптан Жакыпова Айша төмөнкү иштер боюнча ................................................ Жогорку тексттеги боштукка тѳмѳнкүлѳрдѳн кайсынысы ылайык келет?
( I ) Биз талаага чыктык. ( II ) Анын учу-кыйры билинбей созулуп жатат. ( III ) Жакшы менен жайлоого чыкса кудалашып түшѳт, жаман менен жайлоого чыкса кубалашып түшѳт. ( IV) Ар түрдүү өсүмдүктөр талааны көрккө келтирип турат. ( V) Алардын буркураган жыты алыстан сезилет. Бул текстте айырмаланып турган сүйлөм кайсы?
Өлүк көл. Адамдар бул көлдү ушундай деп аташат. Бул көлдүн ичинде балык жашабаган жана адам эч убакта чөкпөгөн дүйнөдөгү эң укмуштуу көлдөрдүн катарына кирет. Анткени көлдүн суусу өтө эле туздуу жана тыгыз келет. Ошондуктан тузу өтүшүп кеткен ачуу сууда балыктар жашай албайт. Суу тыгыз болгон үчүн............................ ............................................................................................................... Текстти аяктагыла.
Жеке адамдан, уюмдан же ишканадан бир нерселерди алууга ынандыруу үчүн берилүүчү расмий кагаз.
Коюу өскөн чөптүн ичинде коңуз бир нече убакыттан бери бир эле кыймыл аракетти кайра-кайра аткарып жатты. Коңуз чөптүн башына тырмышып атып чыгат да, кайра кулап түшөт. Бирок анын көп жолу жасаган аракети ишке ашпай койду. Ошентип отуруп, бир убакта ал кайрадан чөптүн тээ учуна чыгып, канаттарын жайып учуп кетти. Жогоруда берилген тексттеги чагылдырылган ой төмөндѳгүлѳрдѳн кайсынысы?