29-сабак   8.4 Кайталоо Жазалы
Сабак бүткѳнгѳ _____________________ жолук.
Тууганым абдан кѳп сүйлѳйт, ага ______________ мен абдан жоошмун
Жакында сиздер менен коштошорумду билгендигим ________________ абдан кайгырып ________________ билдиремин.
Кандай гана моюнга албайлы _____________ да, бул иште биздин _____________ жетишпегендиктерибиз болгонун кабыл алышыбыз керек.
_____________________ билимин ѳркүндѳткѳн сайын ____________________ адистиги жогорулайт.
Бул келин ушундай. Сүйлөшүп жатып да бир нерселерди дароо __________
«Суроонун жообун жалгыз эле мен билдим» Жогорудагы сүйлөмдө алды сызылган сөздүн ордуна төмөнкүлөрдөн кайсынысы ылайык келет?
Төрдө мурут, сакалдары агара баштаган кишилер отурушат
Эгер студентте жазуу жөндөмү бар болсо, укканын тез жаза алат.
Убакыттын жетишпегендигинен улам, үйлөрдө табигый жолдор менен жана таза даярдалган тамак-аштар азайып бараткансыйт
Ат арабасы сыяктуу жай жүргөн бул машиненин ордуна, албетте, тез жүргөн бир машинени артык көрөм.
Асанды алгачкы сабакта эле окутуучу көзүнө илди.
Тѳмѳнкү сүйлѳмдѳрдүн кайсынысы «бирок» деген сѳзгѳ маани жагынан дал келет?
Тѳмѳнкү сүйлѳмдѳрдүн ичинен «дагы» деген сѳзгѳ кайсы варианты жакын?
«Адамдын тажрыйбасы башынан нелер өткөнүнөн эмес, андан кандай жыйынтык чыгарганынан билинет». Жогорудагы берилген сүйлөмгө төмөнкүлөрдүн кайсынысы туура келбейт?
Жогорудагы берилген сүйлөмгө төмөнкүлөрдүн кайсынысы туура келбейт?