13-сабак   3.5 Кайталоо (1-3 сабак) Жак мүчɵлɵрдү тапкыла
Менин ата... жоош киши болчу.
Сенин чоӊ ата.... кайда?
Биздин бала...... чоӊоюп калды
Сиздер бул ишти жакшы биле......................
Ɵкмɵт..... ɵтɵ акылдуу, ɵтɵ мээримдүү, ɵтɵ жɵнɵкɵй мамлекет кызматкерлери иштейт
Бир кофе.......... кырк жылдык кадыры бар
Окутуучу..... эмгегин жогору баалаӊыз
Ар бир тил.... жакшы үйрɵнүш керек.
4. Жалпы, айкын (–ган, -ды) ɵткɵн чактардын мүчɵлɵрүн туура койгула. А. Асан жай (кел-).........................................
Бала ал жɵнүндɵ (айт-).......................................
Мен китепти бир күндɵ (окуп чык.....)
Кызматкер иш сапарга (кет-).........................
Ɵзүӊүздɵн кичүүгɵ кантип салам айтасыз?
2 же андан ашык сизден улуу кишилерге кантип салам айтасыз?
2 же андан ашык сизден кичүү адамдарга кантип салам айтасыз?
2 же андан ашык адам отурса, сиз чыгып баратып кантип коштошосуз?
Сизден улуу адам бɵлмɵдɵ калса, сиз чыгып баратып кантип коштошосуз?
Сиз бɵлмɵдɵ калсаңыз, чыгып бараткан киши менен кантип коштошосуз?
Сиз бɵлмɵдɵ калсаңыз, чыгып бараткан 2 же андан ашык киши менен кантип коштошосуз?

1.      ϴзүңүздү жана үй-бүлɵңүздү тааныштырыңыз.

Менин атым......................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Сиз иштеген мекеме жана адистигиңиз кандай? Эмне себептен бул адистикти тандадыңыз? ................................................................................................................................

1.      Кесиптештериңди тандай албайсың. Улуту, жашы, мүнɵзү, кыялы, адеби, тарбиясы, түшүнүгү, ниети ар кандай адамдар менен иштɵɵгɵ туура келет. Иште сиз үчүн эң жагымсыз окуя болгон беле?

........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

1.      Иштеги эң жагымдуу окуя .........................................................................................

.....................................................................

Сиздин бир күндүк иш күнүңүз кандай ɵтɵт? .....................................................................

..........................................................................................................................................

Эртеңки жумуш күнүңүздү кантип пландайсыз?............................................................

-луу, -лык мүчɵсүн улагыла
алма
суу
илим
сезим
кедей
тор
бала
кыз
тарбия
акча
чебер
ным
сабат
сапат
тар
кары
бак
шак
сана
май
луу, луу, дүү, дүү, лүү, луу, луу, дуу, луу, луу, лүү, дуу, туу, туу, луу, луу, туу, туу, луу, луу,