8-сабак   2.4 КЕСИПТЕШТЕРИМДИН КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕРИ .Диалогду уккула, кайталагыла, окугула

Саламатсызбы?

Саламатчылык.

Таанышып алалы, атым Дастан. Мен бул жакка келгениме бир  ай болду.

Менин атым  Алтынай.

Эң жакшы.

‒Сиз дагы жаңы келдиңизби?

‒Жок, мен эмгек өргүүсүндө болгонмун. Ишке  бүгүн чыктым.

‒Сиз  кайсы бөлүмгө келдиңиз?

‒Эл аралык кызматташтык башкармалыгына.

‒Ишиңиз жагып жатабы?

‒Жагып жатат. Ишке жогорку билим эле эмес, чоң жоопкерчилик  керек экен.                

Уккула, кайталагыла, жаңы сөздөрдү белгилегиле. 

Сиз ал башкармалыкта адис болуп иштеп жатасыз да?

Ооба.

Эмне иштерди аткарат экенсиз?

Мен квалификациялык талаптардагы иштерди аткарам. Өкмөттөн тапшырылган  эл аралык келишимдиерди иштеп чыгабыз. Алардын биздин мыйзамдарга ылайыктуулугун текшеребиз.

‒Анан көнүп калдыңызбы?

‒Мыйзамдарды, эл аралык укук боюнча документтерди кайрадан окуп чыгып жатам.

‒Жакшы.

 

Этиш

Этиштер эмне кылды? Эмне кылат? Эмне кылып жатат? Эмне болду? Эмне болуп жатат? деген суроого жооп берет.


 

                                             Келер чак

 

Офисте эртең ким иштейт?

Офисте эртең менин жардамчым (катчы, күзөтчү) иштейт.                                                     

                                      

Келер чак

Оң форма

Терс форма

Мен жазамын

жазбаймын

Сен жазасың

жазбайсың

Сиз жазасыз

жазбайсыз

Ал жазат

жазбайт

Биз жазабыз

жазбайбыз

Силер жазасыңар

жазбайсыңар

Сиздер жазасыздар

жазбайсыздар

Алар жазышат

жазышпайт

 

 

Мен

бир айдан кийин

келерки аптада

күн сайын     

 ар жекшембиде

келерки жылы

жумада          

эртең

 

Сен

бир айдан кийин

келерки аптада

күн сайын     

 ар жекшембиде

келерки жылы

жумада          

эртең

 

 

Сиз

бир айдан кийин

келерки аптада

күн сайын     

 ар жекшембиде

келерки жылы

жумада          

эртең

Ал

бир айдан кийин

келерки аптада

күн сайын     

 ар жекшембиде

келерки жылы

жумада          

эртең

 

 

Биз

бир айдан кийин

келерки аптада

күн сайын     

 ар жекшембиде

келерки жылы

жумада          

эртең

 

 

Силер

бир айдан кийин

келерки аптада

күн сайын     

 ар жекшембиде

келерки жылы

жумада          

эртең

 

 

 

Сиздер

бир айдан кийин

келерки аптада

күн сайын     

 ар жекшембиде

келерки жылы

жумада          

эртең

 

Алар

бир айдан кийин

келерки аптада

күн сайын     

 ар жекшембиде

келерки жылы

жумада          

эртең

Көп чекиттин ордуна келер чактын мүчөсүн улап жазгыла.
Мен Бишкек шаарында жаша
Сиз күн сайын жумушка бар
Анын ата-энеси айылда жаша
Биз дайыма китеп оку….
Силер кайда иште…
Ал мектепке кел….
Сиздер саат канчада тамактан….?
Биз кыргызча жакшы сүйлө….
ймын, асыз, шат, йбуз, йсиңер, ет, асыздар, йбүз,
Сүйлөмдөрдү кыргызчага которгула.

1. Они говорили об этой проблеме, думаю, что скоро решат.

2. Я писала ему о нашем проекте.

3.  Когда открылся этот про

4. Он  тогда приезжал со своими коллегами.         

5. Мы знаем друг друга очень хорошо. Он работает в нашем учреждении уже десять лет. Возможно, в следующем году он переведется на другую работу. В следующем месяце он идет на собеседование.

8. Кого вы ждете? Я жду своего друга. Он опаздывает. Возможно, он придет через не-сколько минут. Я ему сейчас позвоню.

9. Я сейчас перевожу статью на русский язык. Возможно, через час закончу перевод. За-тем я позвоню вам, будьте на связи.

10.  Как долго вы работаете на этой должности? Уже несколько месяцев я руковожу этим отделом. Возможно, скоро я стану директором этой организации.

А.‒Сиз  кайсы ..........келдиңиз?

‒Эл аралык кызматташтык ..................

‒Ишиңиз ...........жатабы?

‒Жагып жатат. Ишке жогорку билим эле эмес, ...............................  керек экен.

 

                

Б.‒Сиз ................ адис болуп иштеп жатасыз да?

Ооба.

Эмне иштерди ................................?

‒Мен квалификациялык ......................................... аткарам.

‒Өкмөттөн тапшырылган  ........................................ иштеп чыгабыз. Алардын биздин мыйзамдарга ........................................................................

‒Анан көнүп калдыңызбы?

‒Мыйзамдарды, эл аралык укук боюнча ...............................................чыгып жатам.

 

      Уккула, кайталагыла.   Жаңы сөздөрдү белгилегиле.

    ‒ Саламатсызбы Алман Акматович!

   ‒Саламатчылык Айжан.

   ‒ Сизге кайрылайын деп жүрдүм эле. Ырас жолугуп калбадыкпы?

   ‒Кайсы маселе боюнча?

   ‒Сиздерде бош орун бар экен. Конкурска катышсам дегем.

   ‒ Мен юриспруденция боюнча магистратураны бүтүргөм.

  ‒Эл аралык укук боюнча жакшы билесиңби?

 ‒Жакшы эле билем.

‒Анда биздин башкармалыкка кел.

‒ Жакшы. Барып калсам кандай иштерди аткарам?

‒Жетекчиликтин буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн  өз убагында аткарасың.

‒Дагы?

‒Эл аралык келишимдердин долбоорлорун даярдайсың. Негизинен ушул.

‒Ыракмат.

‒Конкурстан ийгиликтүү өт. 

Диалогду улагыла

Сиздерде бош орун .....

   ‒ Мен юриспруденция боюнча ..............

  ‒Эл аралык укук боюнча ......................?

 ‒Жакшы эле ......

‒Анда биздин .....................................

‒ Жакшы. Барып калсам кандай...........................?.

‒Жетекчиликтин буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн .....................

‒Дагы?

‒Эл аралык келишимдердин .......................

‒Ыракмат.

‒Конкурстан ....................... 

1.Эл аралык кызматташтык башкармалыгы

Управление по международному сотрудничеству

жогорку билим

высшее образование

  жоопкерчилик

ответственность

квалификациялык талаптар

квалификационные требования

эл аралык келишимдер

международные

договоры

мыйзамдарга ылайыктуулугу

соответствие законам

 жетекчиликтин буйруктары

приказы руководства

эл аралык укук

международное право

кызмат орду

место работы

компетенттүү адистер

компетентные специалисты

сегиз кызматкер

восемь сотрудников

 ар дүйшөмбү күнү

каждый понедельник

негизги жооптуу иштер

основные ответственные дела

макулдашуулар

соглашения

 Өкмөттүн тапшырмасы

задание Правительства

 эл аралык документтер

международные документы

тармактар

отрасли

  жарандардын кайрылуулары

обращение граждан

 эл аралык ченемдер 

международные нормативы

 тариздөө

оформлять

соттук-эксперттик иш боюнча башкармалык

управление по делам судебной-экспертизы

жалпы өткөн чак

 

прошедшее неопределенное время

чет өлкөдө

заграницей

жаңы Конституция

новая Конституция

условное наклонение

шарттуу ыңгай

презентацияларды өткөрүү

проведение презентаций

аңгемелешүү

 собеседование

сейилбак

парк