7-сабак   2.3 КЕСИПТИК МИЛДЕТТЕРИМ1. Диалогдорду уккула, кайталагыла . Аудио

Саламатсызбы?

Саламатчылык.

Таанышып алалы, атым Самат. Мен  министрликке келгениме бир  ай болду.

Менин атым  Кундуз.

Эң жакшы.

‒Сиз кайсы окуу жайын бүтүргөнсүз?

Кыргыз-Орус Славян университетин.

Жакшы, кесибиңиз боюнча кимсиз?

Юрист.

                Мен эмгек өргүүсүндө болгом . Кайсы бөлүмдө иштеп жатасыз?.

               ‒Мыйзамдарды экспертизадан өткөрүү бөлүмүндө.

              ‒Абдан жакшы экен.

 

  Окугула. Жаңы сөздөрдү белгилегиле.

        Б.  Сиз дагы эмне иштерди кыласыз?

              Бардык укуктук документтерди экспертизадан өткөрөбүз.  ЧУАга эксперттик корутунду жазабыз.

            ‒А Сиз кайсы бөлүмдөсүз?

            ‒Юридикалык жактарды каттоо башкармалыгында .

            Ким болуп иштейсиз?

             Башкы адисмин.

             Эмки жолугушканча, саламатта  болуңуз.

            Сиз дагы.  

Көп чекиттин ордун толуктагыла.
Мен бул министрликке келгениме бир эле
Ушул адистик боюнча .................бүтүргөм.
Мен эмгек өргүүсүндө................ .
Кайсы бөлүмдө иштеп .....................?
Мыйзамдарды экспертизадан ....................
Бардык укуктук документтерди экспертизадан..........
ай болду, кесипти, болгом, жатасыз, өткөрүү бөлүмүндөө, өткөрөбүз,
Диалогду уккула, интонацияны туура коюп кайталагыла.

Саламатсызбы?

Саламатчылык.

Таанышып алалы, атым Мурат.

Менин атым  Айдай.

‒Сиз министрликтин кайсы бөлүмүндө иштейсиз?

‒Иш кагаздарды жүргүзүү башкармалыгында.

‒Ким болуп иштейсиз?

‒Котормочу болуп иштейм.

‒Канча тил билесиз?

Кыргыз, орус англис тилдерин билем. Кыскасы, үч тил билем.

 

Диалогду уккула, кайталагыла. Жаңы сөздөрдү белгилегиле

‒Сиздин кызматтык милдеттериңизге эмнелер кирет?

‒Бизге которуу үчүн   материалдар берилет.Алар бөлүмдөрдөн келет. Ошону которобуз.

‒Материалдар көппү?

            ‒Абдан көп.

‒Бөлүмдө канча кызматкер иштейт?

‒Алты кызматкер.

‒Күнүнө канча бет которосуздар?

Ар кандай. Кээде 20-25 беттен которууга туура келет.

            ‒ Кыйын экен...

Сураңыз

Жооп бериңиз

 1.Айдай кайсы башкармалыкта иштейт?

 

 

1.Айдай__________ __________________ __________

2. Ал кайда  иштейт?

 

_____________________ башкармалыгында иштейт.

3.Ким болуп иштейт?

 ________________________

_____________________________.

4.Анын кызматтык милдеттерине эмнелер кирет?

Аларга бөлүмдөрдөн _______________

 

  1. Бөлүмдө канча кызматкер иштейт?

Бөлүмдө_________________________

  1. Которууга материалдар кайдан келет?

Материалдар___________________

 

Текстти кунт коюп уккула, кайталап окугула. Жаңы сөздөрдү белгилегиле.

Мен  Муслим Аракеевмин. Мен Юстиция министрлигинде иштейм. Министрликте көбүнчө юристтер иштешет.  Биз ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгабыз. Аларды жөнгө салабыз. Бизде соттук-эксперттик иш боюнча  башкармалык бар. Биздин мекеме адвокаттык иш, нотариалдык иштерди да тейлейт. Юридикалык жактарды каттоого алабыз.  Мыйзамдуулукту сактоодо мамлекеттин саясатын ишке ашырабыз. Биздин министрликте жаштар көп. Биз тажрыйбалуу адистерден үйрөнөбүз. Мен иштеген бөлүм мыйзамдарды экспертизадан өткөрөт. Бардык мыйзамдар экспертизадан өткөрүлөт. Андан кийин Жогорку Кеңеште кабыл алынат. Мен жаңы мыйзамды талдадым. Андан кийин эксперттик корутунду даярдадым. Анда кемчиликтерди көрсөттүм. Аларды оңдооого сунуштарды киргиздим.  Анан Жогорку Кеңешке жөнөттүм.

Муслим Аракеев котормочу болуп иштейт Аларда соттук-эксперттик иш боюнча башкармалык бар Ал мекеме адвокаттык иш, нотариалдык иштер боюнча да иш алып барат. Ал иштеген бөлүм мыйзамдарды кабыл алат. Алар мыйзамдарга эксперттик корутунду даярдайт. Алар мыйзамдарга эксперттик корутунду даярдайт. Чыгыш жөндөмө

Чыгыш жөндөмө (исходный падеж) обозначает место, откуда исходит действие и отвечает на вопросы кимден? (от кого?), эмнеден? (из чего? от чего?), кайдан? (откуда?).

Исходный падеж образуется следующими аффиксами:

-дан (-ден, -дон, -дөн) - (после гласных и звонких согласных)  -  тоо + дон, үй + дөн;

-тан (-тен, -тон, -төн) - (после глухих согласных) - мектеп + тен, бак + тан;

-нан (-нен, -нөн) - (после аффиксов принадлежности 3 лица - досу + нан, үйү + нөн;
Көп чекиттин ордуна чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсүн улагыла
Алар Өкмөт… келишти.
Мен азыр телевизор … түз угуп жатам
Сиз отурум… саат канчада бошойсуз?
Бөлүм башчы… тапшырма алып турам
Министр … тапшырмасы боюнча үч жыл мурда келген
Талкуулар … көп маалымат аламын
төн, дон, дан, нан, дин, дан,
Сүйлөмдөрдөгү бош жерлерге тиешелүү сөздөрдү койгула
Мен күн сайын _____ жаңылыктарды угамын
Башчыбыз күн сайын _____ саат он бирде келет
Мен бул маалыматты интернет _____ алдым.
Сиз катчыны _____ көргөн жоксузбу
Төмөнкү сүйлөмдөрдөгү этиштерди айкын өткөн чакта колдонуп жазгыла.

Мен эртең конференцияга  барамын. – Мен кечээ конференцияга бардым.

2.         Мен бир жылдан кийин университетти бүтөмүн. –

3.        Сен эртең эмне кыласың? –

4.         Сиз эмки дем алышта иш сапарга барасызбы? –

5.         Мен эртең сүйлөшүүлөрдү өткөрөмүн. –

6.         Кийинки айда биз өргүүгө чыгабыз. –

7.         Алар эки күндөн кийин Алматыдан учуп келишет. –

8.         Мен сизге эртең чалам. –

 

Сүйлөмдөрдү кыргызчага которгула

1.      Вы когда возвращаетесь из отпуска?

2.      Завтра мой начальник выступает по телевидению.

3.      Я вам позвоню через неделю.

4.      Мы сейчас переводим текст.

5.      Я сейчас читаю интересную статью.

6.      Что вы на этой неделе делаете?

Они сейчас едут на командировку
1. Канча жаңы сɵз үйрɵндүм?

1.тажрыйбалуу адис

опытный специалист

1.      эмгек өргүүсү

трудовой отпуск

 мыйзамдарды экспертизадан өткөрүү

провести экспертизу законодательства

 

укуктук документтер

правовые документы

ченем актылары

нормативные акты

каттоо

регистрация

 юридикалык жактар

юридические лица

кызматтык милдеттер

служебные обязанности

которуу үчүн

для перевода

иштеп чыгуу

разработка

жөнгө салуу

регулирование

 соттук-эксперттик иш

судебно-экспертное дело

адвокаттык иш

адвокатское дело

нотариалдык иштер

нотариальное дело

 мыйзамдуулукту сактоо

соблюдать законности

 мамлекеттик саясат

государственная политика

  айкын өткөн чак

 

прошедшее определенное время

 тапшырма

задание

 талдоо

анализ

талкуу

обсуждение

 отурум

заседание

сүйлөшүүлөр

переговоры

өргүү

отпуск

жаңылыктар

новости

булактар

источники

түшкө чейин

до обеда

чыгыш жөндөмө

 исходный падеж

сунуштар

рекомендации

эксперттик корутундуну

экспертное заключение

иш кагаздарды жүргүзүү

делопроизводство

соттук-эксперттик иш

судебно-экспертные дела

 тейлейт

обслуживает