1-сабак   Таанышуу Саламдашуу, коштошуу


Үндүү тыбыштар 

1. Окугула


2. Окугула


3. Жазгыла

Ким? Эмне? Кимдер? Эмнелер?

Бул ким? Булар кимдер? 1кызматкерлер2байке3бала4балдар5кыз6эркек балабайкекызматкерлербалдаркызэркек Бул эмне? Бул эмнелер? 1чымчыктар2тулпар3төө4ташбака5дарбыз6өрүк төөчымчыктарташбакатулпарөрүкдарбыз Шилтеме ат атоочтор

‒ Бул ким?                                        ‒ Бул ким?                      ‒ Ал ким?

‒ Бул  Акмат?                                  ‒ Арууке.                        ‒ Ал тескөөчү.

‒ Акмат ким?                                  ‒ А тиги ким?                  ‒Тиги эмне?

‒ Ал министр.                                 ‒Тиги Айнура.                ‒Ал  кат.

‒ Бул эмне?                                     ‒ Бул эмне?                      ‒Тиги эмне?

‒Бул проектор?                               ‒Бул журнал                   ‒ Калем сап             

 

Окугула.

‒Бул ким?                                       

‒Бул Өскөн Кадырович.                

‒ Өскөн Кадырович ким?            

‒Ал депутат.                                   

‒Бул ким?

‒Султанов Өмүрбек.

‒Ал ким?

‒Ал тескөөчү.                                                              

‒ А тиги ким?

‒ Тиги Дүйшөбекова Үмүт.

‒Тиги эмне?

 ‒Ал  балык.                            

‒ Бул эмне?                                  

‒Бул проектор?                          

 

‒Бул эмне? 

‒ Бул журнал.                                      

‒Тиги эмне?

‒Тиги калем сап.