Сураныч кат   Сураныч кат

Уюмдардын ортосунда жазылат.

             Бул кат аркылуу кандайдыр бир ишти аткарууу же

             аягына чыгуу экинчи уюмдан суралат.


Сураныч каттын маалым

даректери төмөнкүлөр


1.                Катты алуучунун кызматы, колу, аты-жөнү         2.  Текст     

          Тиркеме (эгерде зарылчылык болсо)                       4.   Жетекчинин кызматы                                                                     

                                                                            жана аты-жөнү                                      
1. Сураныч катта кандай маселе айтылат?
Сураныч кат кызматтык каттын кайсы түрүнө кирет?
Сураныч кат канча маалым даректен турат?
Фирмалык бланк

Коомдук  телерадио  берүү  

Угалы.

                                                                              корпорациясынын  башкы

                                                                              мүдүрү  К.Т.Оторбаевге 

Сөз айкаштарын түзгүлө кызматкерлерин 90 жылдык согуштун С.Андабековго залкарэл маараке катышуучусуарналган иш-чаракаражаты артиститалант

1.                Сураныч  кат кимдин дарегине жазылды?

......................................................................................................................................................................................................................................................

2.                Эмне тууралуу жазылды?

          ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

3.                Катты ким жазды?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

4.                Каттын негизги максатын аныктаӊыз?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1.     Бир маселени чечиш үчүн сураныч кат жазыӊыз.

                                                       ............................................................

                                                       .............................................................

..............................................................

.............................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

 ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ

      МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ БОЮНЧА

УЛУТТУК КОМИССИЯ

720017, Бишкек ш., Бөкөнбаев көч.,182

тел: (0312) 315840, факс: (0312) 315815

WWW.mamtil.kg

э / э бюджет 1299002381820063

Ленин райондук казына бөлүмү

РСК Банкынын Бишкек ш., бөлүмү

БИК 129001

ИСН02508199810152

                                              ИУРК 22321584

 

1.        №  455  04

№___________

                                                       

 

                                                           Жогорку окуу жайларына,

                                                           Кесиптик билим берүү мекемелерине

                                                            (тизме боюнча)

 

                                  Сураныч кат

 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия “Мамлекеттик тил мыйзамына”, Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасына ылайык “Сен сүйгөн кыргыз макалы” эссе жазуу сынагын жарыялаган. Сынактын жобосуна ылайык студенттер үчүн факультет  ичинде (октябрь-ноябрь) жана факультет аралык (декабрь-январь) ЖОЖдун деӊгээлинде өткөрүүнү уюштурууӊуздарды өтүнөбүз. Жеӊүүчүлөрдүн эсселерин республикалык сынакка 2016-жылдын 15-февралына чейин кат түрүндө жана kyrgyzmakal.2015@gmail.com  электрондук дарегине жөнөтүүӊүздөрдү суранабыз.

“Сен сүйгөн кыргыз макалы” эссе жазуу сынагынын жобосу “Кут билим” газетасынын 2015-жылдын 9-октябрындагы №38 санына, “Кыргыз тили” газетасынын 2015-жылдын 14-октябрындагы №20 санына, ошондой эле mamtil.kg  сайтына жайгаштырылды.

 

Төраганын орун басары    (колу)     Аким уулу Медербек

1. Тесттерди иштегиле.
1. Бул кандай кызматтык кат?
2. Тексттин мазмуну кандай максатты көздөйт? Туура эмес жообун белгилеӊиз
3. Кат эмне үчүн жазылды?
4. Төмөнкү ырастоолордун кайсынысы тексттин негизги максатын тагыраак аныктабайт
Сөз айкаштарын түзгүлө жана туура келгендерин бириктиргиле (номерлегиле).

Ошондой эле  жобо

 

мекемелерине кат жиберилди.

 Кесиптик билим берүү

 

mamtil.kg  сайтына жайгаштырылды.

 

  Жобо “Кыргыз тили” газетасынын 2015-жылдын 14-октябрындагы

 

 

2015-жылдын 9-октябрындагы №38 санына жарыяланды.

Сынактын жобосу «Кут билим» газетасынын

 

№20 санына басылып чыкты.

Туура вариантын белгилеңиз.
Сураныч кат кайда жазылды?
Жаштар үчүн кызматтык кат кандай кызмат аткарат? Туура эмес жообун тапкыла.
Диалог

С: Кат кайдан келди?

Ж: Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил           боюнча улуттук комиссиясынан

С: Кат кайда жазылды?

Ж: ЖОЖдордун жана кесиптик жогорку мекемелердин студенттерине…

С: Бул катты кандай максатта жазды?

Ж: Улуттук программанын талаптарын аткаруу максатында «Сен сүйгөн кыргыз макалы» сынагын  өткөрүү  керек эле.

С: Кат кайда келип түштү?

Ж: Бардык окуу жайларга жана кесиптик окуу жайларына..

С:  Бул ишти аткаруу үчүн кызматтык катты ким жазды?

Ж: Төраганын орун басары Аким уулу Медербек

С: Бул маселени чечүү үчүн кат кимдерге жиберилди?

Ж: Ар бир окуу жайлардын жетекчилерине….

С: Сынак кайсы убакытка чейин созулат экен?

Ж: 2016-жылдын 15-февралына чейин kyrgyzmakal.2015@gmail.com электрондук дарегине жөнөтүүлөрүн суранды.