30-сабак   Эс алууну кандай өткөрүүнү каалайсыз.


Өтмөк ашуусу

Тилибизди жатыктыралы!

Кум куюлуп

Кум чуурулуп

Куюлган кум чуудадай жуурулуп

Куюлган кумдан колубуз туурулуп

Чуурулган кумдан чыга албадык суурулуп.

 

Эс алууга баруу үчүн жетекчиӊизге арыз жазыӊыз

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                        ___________

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Кулагыӊызга алтын сырга!

«Санаттар»

Аргымакка миндим деп,

Арткы топтон адашпа.

Күнүӊдө өзүм болдум деп,

Менменсинип адашпа.

Артык үчүн айтышып,

Досторуӊ менен санашпа.

Илимим журттан ашты деп,

Кеӊешсиз сөз баштаба.

Кезектүү ишти таштаба.

Жеӊемин деп бирөөнү,

Жалган менен коштобо.

                    (Асан Кайгы