23-сабак   Угуп түшүнүү Жылмаюу

Бир кичине кыз көчөдөн өтүп бараткан чоочун  адамга  жылмайып карап турду.           Бул өзгөчө жылмаюу чоочун адамдын жан дүйнөсүн ойготту да, ал дагы жылмаюу менен жооп берди. Таӊ               эрте мындай жагымдуу көрүнүшкө туш болгон адам баарын унутуп, айланасындагыларга көӊүл бурбай, кичинекей кыздын жагымдуу жылмаюусун көз алдына элестетип баратты. (уландысы бар

1-    тапшырма: Жогорудагы тексттен кандай? деген суроого жооп берген сөздөрдү бөлүп жазалы.

Мисалы:  кандай? - кичине, ...1-    тапшырма: Сүрөттөгү кичине кызды берилген сөздөрдөн дал келген беш сөз аркылуу мүнөздөйлү. ( жөнөкөй, кичинекей, назик, акылдуу, шайыр, кайгылуу, сезимтал, ымыркай, сулуу, татынакай, )

 

Мисалы: кыз – кичинекей, …


1-    :  Жылмаюу чоочун адамга кандай таасир калтырды?

Сөздөрдү белгилегиле.

 

Жан дүйнөсүн тазартты ынтымакка үндөдү жакшы таасирлентти керемет күн тартуулады мекенчил болууга достукка маанайы көтөрүлдү кайдыгер калтырды таасир калдтырган жок 4- тапшырма: Текстти берилген сөздөр менен толуктагыла. (туш, таӊ эрте, жооп, көз, чоочун, көӊүл, жылмайып, кыз)

Бир кичине ....  көчөдөн өтүп бараткан чоочун адамга  .......  карап турду.  Бул өзгөчө жылмаюу ..............    адамдын жан дүйнөсүн

ойготту да, ал дагы жылмаюу менен ............ берди. .............  мындай жагымдуу көрүнүшкө ..........  болгон адам баарын унутуп, айланасындагыларга .......... бурбай, кичинекей кыздын жагымдуу жылмаюусун .......     алдына элестетип баратты.

5-тапшырма: Ушундай окуялар сиздин жашооӊузда болду беле? Оң жооптор:

- Ооба, албетте болгон;

- Мындай окуялар көп эле болот;

- Жылмаюу – сулуу болуунун эӊ жакшы жолу;

-Күн сайын мындай окуяга туш болом.

 

Терс жооптор:

- Кечирип коюңуз мен унутчаакмын, эсимде жок;

- Билбейм;

- Жылмаюу мага эч кандай таасир калтырбайт;

- Жок, эч качан мындай окуяга туш болгон эмесмин.

Угуп түшүнүү:

1.  Бул маанайын досу менен бөлүшкүсү келди да, досуна телефон аркылуу эӊ жакшы сөздөр менен анын мыкты сапаттарын белгилеген кат жөнөттү. Эртеӊ менен тамагын жеп бүтүп калган досу бул катка аябай сүйүндү. Тамактын эсебин алып келген тейлөөчү кызга жылмая карап, ашыкчасы менен чайлык акча таштап чыгып кетти...

1-тапшырма:  Досуна чоочун адам кандай кат жазды?

Берилген сөздөр менен  бул катты тууралап жазалы: ( сапаттар, жакшы, адамгерчиликтүү, өзүӊдө, бар, чынчыл, экендигин, чечкиндүү, айткым, жоопкерчиликтүү, келет, болгондугуӊ, кубандырат, мени.  )

 

Досум кутман таӊыӊ менен!  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

2-тапшырма: Сиз телефон аркылуу эӊ жакын досуӊузга анын мыкты сапаттарын белгилеген кат жөнөтүп көрдүӊүз беле?  (Туура келген жоопту тандайбыз)

Оң жооптор:

- Ооба, албетте болгон;

- Мындай окуялар көп эле болот;

-Жылмаюу – сулуу болуунун эӊ жакшы жолу;

- Күн сайын мындай окуяга туш болом.

 

Терс жооптор:

- Кечирип коюңуз мен унутчаакмын, эсимде жок;

- Билбейм;

- Жылмаюу мага эч кандай таасир калтырбайт;

- Жок, эч качан мындай окуяга туш болгон эмесмин.

3-тапшырма:  Жакшы жана жаман сапаттарды жазыӊыз.

 

Жакшы сапаттар

 

Жаман сапаттар

Мисалы: чынчыл, таза, ....

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисалы: жалкоо, уйкучу, .....

1.

4-тапшырма:

Эӊ жакын досуӊузду төмөнкү сөздөр аркылуу сыпаттап, мүнөздөӊүз.

(чечкиндүү, адамгерчиликтүү, шамдагай, шайыр, чечен, жоош, камарабайт, өзүмчүл, кекчил, майдачыл, жөнөкөй, бой көтөрөт, кыйынсынат, бат тил табышат, жоопкерчиликтүү)

 

 

__________________  менин эӊ жакын досум. Ал _______________ иштейт. Анын эӊ жакшы сапаттары: ...

Мага жакпаган сапаттары: ...

Жалпысынан мүнөзү ......

 

Туруктуу сөз айкаштарына кирет. Ойду таасирдүү, кызыктуу, курч, образдуу берүүдө колдонулган тил каражаттары.

 


 Өзүӊүздү тешериӊиз!

Сапаттар Фразеологизмдер
калыс
март
чыйрак
кайрымсыз
калыс
жалкоо
кыйкымчыл
кара кылды как жарган, жылдызы жанган, тың, Таш боор, колу ачык, Ак каптал, Жумурткадан кыр издеген,