22-сабак   Мүнөздөмө (характеристика) Лексикалык минимум. Уккула жана кайталагыла!

мүнөз

мекенчил

жүрүм-турум

камкор

мамиле

кичипейил

адис

уюм

маалымат

мекеме

кызмат

көмөк

оӊ сапат

кадырлуу

терс сапат

тил табышуу

кулк-мүнөз

мезгил

адамгерчиликтүү

изилдөө

чечкиндүү

төрага

жоопкерчиликтүү

кесиптик бирлик комитети

мыкты

тыкан

ийгилик

шайыр

коомдук

демилге

деӊгээл

кадыр-барк

талап

келечек

максат

муктаж

жетекчи

сыйлык

мөөр

наам

жыйынтык

артыкчылык

эмгек

жетишкендик

мазмун

шарт

Сөз айкаштары Жогорку деӊгээл, мыкты жыйынтык, катуу талап, жаркын келечек, чоӊ демилге, жакшы максат, коомдук ишмер, жоопкерчиликтүү инсан, уюм башчы, тажрыйбалуу жетекчи ж.б.

Грамматика

Сын атооч жана анын даражалары.

Жай -------- кызыл, көк, чоӊ, кыска, акылдуу, кызыктуу;

Басаӊдатма -------- кызгылт, кызгылтым, көгүш;

Күчөтмө -------- кыпкызыл, көпкөк, өтө чоӊ, эӊ кыска, абдан акылдуу, аябай кызыктуу;

Салыштырма -------- кызылыраак, көгүшүрөөк, чоӊураак, кыскараак, акылдуураак, кызыктуураак.

 

Мүнөздөмө кайсы учурда жазылат?

Сураныч же тийиштүү талап боюнча жазылат.

Ким жазат?

Жетекчилик, башкармалык, ж.б.

Маалыматтар кандай берилиши керек?

Адамга мүнөздүү болгон оң жана терс сапаттары туурасында анык маалыматтар берилет.

Эмнелер камтылышы керек?

 

Мүнөздөмөнүн мазмуну өз ара байланыштуу болгон 3 бөлүктөн турат.
•Эмгек жолунун башталышы жана ишиндеги өзгөрүүлөр тууралуу маалыматтар берилет

•Ишке болгон мамилеси, кызматкер катары жетишкендиктери, билимдерин өркүндөтүшү, коомдук иштерге катышуусу, адамдар менен мамилеси, үй-бүлөлүк шарты, кулк-мүнөзү, сыйлыктары жана алган жазалары айтылат.

•Жогорку эки бөлүктөн келип чыккандардан жыйынтык чыгарылып, мүнөздөмөнүн кандай максат менен каякка бериле тургандыгы көрсөтүлөт. Иш кагазынын аягына экиден кем эмес жетекчинин колу коюлуп, мекеменин мөөрү басылат
1жылмайды2кайгырды жылмайдыкайгырды