16-сабак   Сөз айкаштары
Окуп түшүнүү
Окуп түшүнүү Кеңсе буюмдары, иш бөлмө, жарык бөлмө, чоң бөлмө, таза бөлмө, ыӊгайлуу бөлмө, иш столу, чоӊ терезе, бийик имарат, ак кагаз (ак барак, таза барак), Текстти окуңуз

Менин атым Кайрат. Кесибим юрист. Иш бөлмөмдө

мага керектүү буюмдар бар. Иш бөлмөм абдан таза, жарык, чоң жана иштегенге ыңгайлуу. Дубалда сүрөттөр, китептер үчүн текче бар. Иш столумда компьютер жана калем, калем сап, өчүргүч, учтагыч сыяктуу майда кеңсе буюмдарын салуучу атайын кутуча бар. Өзгөчө иш бөлмөдөгү өсүп турган гүлдөр менин көңүлүмдү ачат. Менин иш күнүм абдан кызыктуу өтөт.

Боштуктарды толтуруңуз.

1.     Иш бөлмөмдө мага керектүү ................................. бар.

2.     ................................. абдан таза, жарык, ........................ жана иштегенге ............................................. .

3.     Иш столумда ................................. жана ..........................., калем сап, ..................................., учтагыч сыяктуу майда ............................................... салуучу атайын кутуча бар.

Менин иш күнүм .................. ........................... өтөт.
Төмөндөгү сүйлөмдөрдүн туура жазылганын (Т), катасын (К) деп белгилеңиз. Дубалда сүрөттөр, калем саптар, өчүргүчтөр үчүн текче бар Менин иш күнүм абдан кызыктуу өтөт. Иш столумда майда кеңсе буюмдарын салуучу атайын кутуча бар Иш бөлмөм мага жакпайт. Иш бөлмөмдө мага керектүү буюмдар өтө көп Мен юрист болуп иштейм. Төмөнкү суроолорду окуп жооп жазыңыз.

1.       Иш бөлмө кандай?

...........................................................................................................................

2.       Кайрат ким болуп иштейт?

...........................................................................................................................

3.       Иш столунун үстүндө эмнелер бар?

...........................................................................................................................

4.       Дубалда сүрөттөр илингенби?

...........................................................................................................................

5.       Кайратка иш бөлмөсү жагабы?

...........................................................................................................................

6.       Кайраттын иш күнү кандай өтөт?

..........................................................................................................................
Суроолорго жооп беребиз.

Сиздин иш күнүңүз кандай өтөт?

 

Менин иш күнүм абдан кызыктуу өтөт.

 

...

Иш бөлмөңүз кандай?

 

Иш бөлмөм абдан таза, жарык, чоң жана иштегенге ыңгайлуу.

 

...

Иш бөлмөңүздө эмнелер бар?

 

Иш бөлмөмдө мага керектүү буюмдар... (улантып, иш бөлмөңүздү сүрөттөп жазыӊыз)...

 

 

 

 

 

 

 

Өзүӊүз жөнүндө кыскача текст жазыңыз. Иш бөлмөӊүздө эмнелер бар?

Иш бөлмөдө эмнелер бар экенин атап чыгабыз