15-сабак   1-тема: Иш бөлмөм Лексикалык минимум.

Уккула жана кайталагыла!

иш бөлмө

буюм

бөлмө

желдеткич

кеӊсе

кийим илгич

стол

иш столу

отургуч

асма шам

терезе

жанында

эшик

үстүндө

дубал

астында

ичинде

текче

гүл

ыӊгайлуу

сүрөт

иш баян

имарат

калем сап

калем

мекеме

өчүргүч

жазуу

кагаз

окуу

барак

сүйлөшүү

сызгыч

башкаруу

учтагыч

жетекчи

адис

чечим кылуу

жетекчи

жыйындар залы

жолугушуу

жактоочу

чогулуш

тергөөчү

Буларды эстеп алалы! 1отургуч2асма шам3терезе4эшик5текче6кийим илгич7желдеткич асма шамтерезекийим илгичотургучэшиктекчежелдеткич Төмөндөгү сөздөрдүн котормосун тапкыла жана окшош өӊгө боёгула:
отургуч
иш бөлмө
Кийим илгич
эшик
иш столу
дубал
Желдеткич
Асма шам
буюм
кеңсе
стол
терезе
Бөлмө
стул, кабинет, вешалка, дверь, рабочий стол, стена, вентилятор, люстра, вещь, офис, стол, окно, комната,
Төмөндөгү сөздөрдүн котормосун тапкыла жана бирдей сан менен белгилегиле:
Асма шам
Астында
Үстүндө
Ичинде
Сүрөт
Текче
Жанында
Гүл
имарат
иш баян
Ыңгайлуу
люстра, под, над, внутри, картинка, полка, рядом, цветок, здания, отчет, удобный,

 

Төмөндөгү таблицадан сөздөрдү табабыз жана астындагы боштуктарга жазабыз:

 

А

Б

В

Г

Д

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Х

Ч

Я

К

А

Л

Е

М

О

Ю

Т

Р

И

М

А

Р

А

Т

Й

У

М

У

К

Е

Н

Г

Ш

Щ

З

Х

И

Ъ

Ф

Ы

В

А

П

Р

О

Л

И

Г

С

Ү

Р

Ө

Т

Я

Ч

А

Ш

С

Т

Б

И

А

Р

В

Ы

Ф

Ш

Ү

Ы

У

Ц

П

Н

Л

Т

С

Б

О

О

С

Б

Ж

Ы

У

Й

Ф

К

Л

П

Р

О

Л

Д

Ж

Э

М

А

Я

Ч

С

Е

Ч

К

Е

Т

Э

Е

Ы

В

Й

С

Ж

Э

Л

Ю

А

Я

Р

О

Л

Д

Ж

Э

Я

Ч

С

Р

О

Л

Ж

Т

В

А

К

О

Г

Н

Н

О

Ф

Е

Л

Е

Т

В

Ы

Ф

Б

Ц

К

О

Р

Л

Н

Г

Ш

Й

Ы

В

А

П

Р

О

Л

Е

Д

Р

А

К

Ж

Л

А

К

В

О

А

В

С

Ү

Р

Ө

Т

П

Р

Н

Е

К

Р

В

А

П

Р

О

Л

Д

М

Д

Ж

Э

Я

Ч

Е

С

М

Ө

И

Т

А

Й

Д

У

Б

А

Л

В

Е

Н

Г

О

Т

У

Р

Г

У

Ч

П

Е

К

Ф

В

А

Р

П

О

Н

К

У

Ц

Й

Г

Ш

Е

О

Д

Ү

К

У

М

Ж

Ф

Э

Т

Й

К

А

Ч

О

Л

Д

Ж

Э

З

М

Ф

Р

В

Я

Ы

Е

В

Ш

Е

А

Е

Й

Ы

Ц

У

К

Е

Н

Е

Г

Ш

Г

Й

Ы

Л

Л

Ф

И

К

Ы

Ӊ

В

Г

П

А

Р

О

Л

Д

Ж

Э

Ү

Я

О

Ж

Д

Й

К

Е

Ц

С

Н

А

Е

Ж

У

Р

Н

А

Л

Г

Ч

Ш

Р

Э

Е

Ы

В

Л

А

Е

П

Т

П

Ы

Б

Ө

Л

М

Ө

А

К

Т

Е

Б

Т

Ы

Ц

М

Й

К

Е

Ч

Ы

В

А

П

Р

О

Л

Д

Ж

Э

Т

Ь

К

А

Г

А

З

П

Р

У

О

Л

Д

Ж

П

Е

Т

И

К

Я

Ю

Т

И

Ч

Я

М

Р

О

Л

Д

Ж

Э

Я

Ч

С

М

И

Т

Ь

Б

Ь

И

Ч

Й

Ц

У

К

Е

Н

Г

П

А

С

Ш

М

Е

Л

А

К

З

П

М

Я

К

Ы

З

М

А

Т

К

Е

Р

Й

Ц

У

К

Е

Н

Г

Ш

М

С

К

И

Й

И

М

Р

И

Л

Г

И

Ч

И

Э

Ш

И

К

Т

Ь

О

Х

Е

Н

Ц

К

Е

Ӊ

С

Е

Ы

А

В

Р

П

О

Н

Е

К

У

К

 

Таблицадан тапкан сөздөрүбүздү жазабыз – калем, текче, стол, учтагыч... (улантабыз)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблицадан тапкан сөздөрдөн алтыны тандап алып сүйлөм түзөбүз:

 

Мисалы:Текчеде китептер тизилип турат.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________