1-сабак   Чакыруу Барыш жөндөмөсү

ЛЕКСИКАЛЫК МИНИМУМ МЕНЕН ИШТӨӨ

1. Уккула жана кайталагыла. адис башкы адис жетекчи жетектөөчү адис бөлүм бөлүм башчы жалпы бөлүм чакыруу 2. Сөздөрдүн котормосун тапкыла. адисбашкы адисбөлүм башчыборбордук аппаратжалпы бөлүм главный специалистспециалистцентральный аппаратзаведующий отделаобщий отдел 4. Сөздөрдүн котормосу тапкыла. ведущий специалиствстречаглавный специалист жолугушуужетектөөчү адисбашкы адис

Чакыруу деген эмне?

Жолугушуу үчүн кабар берүү – чакыруу.

Грамматика

Барыш жөндөмө (дательный падеж)


Суроосу

Мүчөсү

Кимге?   (кому?)

Эмнеге?  (чему?)

 

Каякка?

(куда?)

 

үндүүдөн жана жумшак үнсүздөн кийин

    (после гласных и звонких согласных):

                                   -га, -ге, -го, -гө

 

 

каткалаң үнсүздөн кийин

       (после глухих согласных):

                                         -ка, -ке, -ко, -кө

Эмнеге чакырабыз?
Жыйын...
коллегия...
чогулуш...
конференция...
пресс-конференция...
семинар...
кеңешме...
парламенттик угуу...
той...
иш-чара...
отурум...
ант берүү...
сыйлык тапшыруу...
тест тапшыруу...
аттестациядан өтүү...
түштөнүү...
га, ге, го, гө, ка, ке, ко, кө,
Эмне үчүн чакырабыз?
жолугушуу...
сүйлөшүү...
иш жүргүзүү...
тапшырма берүү...
бирге иштөө...
келишим түзүү...
акылдашуу...
га, ге, го, гө, ка, ке, ко, кө,
Каякка чакырабыз?
жыйындар залы...
кабылдама...
кенсе...
иш бөлмө...
төрага...
министр...
орун басар...
Жогорку Кеңеш...
Өкмөттүн аппараты...
министрлик...
ишкана...
на, не, но, нө, га, ге, го, гө, ка, ке, ко, кө,
Кантип чакырабыз?
 • кат жазуу
 • телефонограмма берүү
 • телефон чалып чакыруу
 • чакыруу кагазын берүү
 • электрондук кат жөнөтүү
 • факсограмма салуу
 • кулактандыруу менен
 • жарнама аркылуу
 • массалык маалымат каражаттарынын жардамы менен
Канчага (кайсы убакка, качан) чакырабыз?
 • 2015-жылдын 15-июнунда саат15.00го (3кө)
 • 12.06.2015. саат 14.30га (2 жарымга)
 • эртең
 • кечинде
 • бир жумадан кийин
 • эртең менен
 • түштө
 • түштөн кийин
Ким чакырат?
 • жетекчи
 • орун басар
 • аппарат башчысы
 • катчы
 • бөлүм башчы
Чакырууга оң жоопторду белгилегиле.
 Ооба, албетте барам;
Бара албайм го
Жарайт
Мен ойлонуп көрөйүн
Өзүм катышам
Кечирип коюңуз, иш сапарга жөнөп жаткандыгыма байланыштуу бара албайм
Чакырганыңызга чоң рахмат
Катыша албай тургандыгымды билдирем
Тиешелүү адисти жиберем
Каршы эмесмин
Мен бошой албайм
Макул
Чакырууга терс жоопторду белгилегиле.
Жакшы болот
Мен ойлонуп көрөйүн
Бара албайм го
Менин ордума орун басарым барат
Албетте, барам
Алдын ала пландалган башка иштерим бар болгондугуна байланыштуу катыша албайм
Рахмат, бирок мен бара албайм
Мен бошой албайм
Каршы эмесмин
Болуптур