13-сабак   СӨЗДӨРДҮН КОТОРМОСУН ТАПКЫЛА
тапшырык
алкыш
күн тартиби
кулактандыруу
артыкчылык
адис
тармак
акы төлөнбөөчү өргүү
түшүнүк кат
сыйландым
«дайындалдым», «которулдум» кайсы иш кагазында чагылдырылат?
«күбө болуп кетиңиздер» деген сөз кайсы иш кагазында колдонулат?