9-сабак   кайталоо 11.Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы жер көчкүсүнүн кесепеттерин изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча корутунду түзүңүз

 

 

 

                                            корутунду

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Угуу

Финансы министринин 2015-жылга иш-аракеттер планынын аткарылышынын жүрүшү тууралуу маалымат

 

 

2015-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасынын максаттарына жана милдеттерине жетишүү боюнча Кыргыз Республикасынын финансы министринин иш-аракеттеринин/милдеттенмелеринин планына ылайык Кыргыз Республикасынын финансы министринин алдына төмөнкүдөй милдеттер коюлган:

1. Өнүктүрүү долбоорлорунун жана капиталдык салымдардын каржыланышына коомдук козөмөлдү  күчөтүү.

2. Бюджеттин майнаптуу эмес чыгашаларын кыскартуу.

3. Программалык бюджеттөөгө этап-этабы менен өтүүнү улантуу.

4. Мамлекеттик финансыларды пайдалануунун ачык-айкындыгын жана майнаптуулугун жогорулатуу.

5.Мамлекеттик карыздарды майнаптуу башкаруу

6. Электрондук сатып алууларды жүргүзүүгө өтүүнү камсыздоо.

Иш-аракеттер планын  жазууда колдонулуучу сөздөр жана сөз айкаштары

...планына ылайык,төмөнкүдөй милдеттер,көзөмөлдү күчөтүү, коюлган,улантуу,кыскартуу,жогорулатуу,майнаптуу башкаруу, камсыздоо,өзгөртүп туруу,майнаптуулугун жогорулатуу, ......министрлигинин алдына,201...-жылга,милдеттер коюлган 
Боштуктарды тексттин маанисине туура келген сөздөр менен толуктаңыз
1)........... министринин 2015-жылга 2)..................планынын аткарылышынын 3)................тууралуу маалымат
2015-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасынын максаттарына жана милдеттерине 1).............боюнча Кыргыз Республикасынын финансы министринин иш-аракеттеринин/ милдеттенмелеринин
2)................. ылайык Кыргыз Республикасынын финансы министринин
3)............... төмөнкүдөй милдеттер коюлган:
Өнүктүрүү 1)...................жана капиталдык салымдардын
.........коомдук контролду
3)..................
көзөмөлдү чыгашаларды баалуукарыздарды төмөнкүдөй металдар күчөтүү милдеттертөлөөкыскартуу 1.Бюджеттин /эмес /майнаптуу / кыскартуу /чыгашаларын .Программалык /менен /этап-этабы /бюджеттөөгө / улантуу /өтүүнү.Мамлекеттик / башкаруу /майнаптуу /карызды 4.Электрондук/ жүргүзүүгө /өтүүнү / сатып алууларды /камсыздооӨнүктүрүү/ көзөмөлдү / каржыланышына /коомдук / долбоорлорунун / күчөтүү. бюджеттөөгө программалык этап-этабы менен өтүүнү улантуубюджеттин майнаптуу эмес чыгашаларын кыскартуумамлекеттик карызды майнаптуу башкарууэлектрондук сатып алууларды жүргүзүүгөө өтүүнү камсыздоо өнүктүрүү долбоорунун каржыланышына коомдук көөзөмөлдүү күчөтүүү Текстте кездешкен сөздөрдү белгилегиле.
финагнсы
милдеттери
иш-аракеттери
зайым
расмий
департамент
маалымат
малекеттик
корутунду
сугат
министр
фонд
токтом
адистик
баалуу
карыздар
камсыздоо
план
программа
мунапыс
жетектөө
баалуу кагаздар