Алтынчы сабак (экинчи сабак)   1. Сабактан кечиккенде

 

Текстке тиешелүү сөздөр

     Сабак,шашып, алдынан, байбиче, аялдама, баратабыз, жөөлөп, кечигип,өзүбүз,

классташ, жактырбады, токто, кылык, жактырбады, унчукпай, билбей, таштап, кечигип,

азаматсыңар.                                              

 

                                           Сабактан кечиккенде

     Эки бала сабакка шашып келеатышкан. Алардын алдынан сумка көтөргөн кары байбиче чыкты.

     -Айланайын балдарым, аялдамага чейин көтөрүшө баргылачы, -деп сурады кары байбиче балдардан.

     - Сиз эмес, өзүбүз сабактан кечигип баратабыз, - деп Нурбек аны жөөлөп өтүп кетти.

     Кубат классташынын бул кылыгын жактырбады. Токтой калып, кары байбиченин оор сумкасын көтөрүп жөнөдү. А Нурбек баары бир Кубатты таштап кете алган жок. Эмне кыларын билбей,

унчукпай алдыда келеатты. Алар класска киргенде, сабак эчак башталып калган. Экөө кечигип келишти.

-          Эмнеге кечигип жүрөсүңөр? – деп сурады мугалим алардан. Нурбек унчуга албады.

Кубат:

-          Экөөбүз жолдо келеатып, бир карыя адамга жардам бердик. Ошон үчүн кечигип калдык, - деди.

-          Анда азаматсыңар, - деди мугалим. Нурбек туура эмес иш кылганын эми түшүндү.

                                                                                                    Сулайман Рысбаев

·         Текстке карата тапшырмалар

2. 1-тапшырма. Төмөнкү сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө

Шашып -....                                                                   аялдама -   ...

Байбиче - ...                                                                  кечигип -   ...

Классташ -...                                                                 азаматсыар - ...

3. 2-тапшырма. Белгиленген сөз айкаштарынын маанисин сүйлөмдун контекстинде аныктап, аларды маанилеш сөздөр менен алмаштыргыла.

    1. Экөөбүз жолдо келеатып, бир карыя адамга жардам бердик.

    2. Эки бала сабакка шашып келеатышкан.

    3. Сиз эмес, өзүбүз сабактан кечигип баратабыз,- деп Нурбек аны жөөлөп өтүп кетти

    4. Токтой калып, кары байбиченин оор сумкасын көтөрүп жөнөдү.

    5. Нурбек туура эмес иш кылганын эми түшүндү.

4. 3-тапшырма. Сүйлөмдөрдү маанисине жараша бириктирип жазгыла. Нурбек туура эмес иш кылганынЭкөөбүз жолдо келеатыпЭмнеге кечигип жүрөсүңөрСиз эмес, өзүбүз сабактан кечигип баратабыздеп сурады мугалим аларданбир карыя адамга жардам бердик шашып келеатышкан 5. 4- тапшырма. Суроолорго жооп таап жазгыла.

1.       Балдар сабактан эмне үчүн кечигишти?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.       Эки окуучунун кимисинин мамилеси карыга жакты?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.       Мугалим кандай баа берди?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 5-тапшырма. Сүйлөмдөрдү тексттин мазмунуна карата толуктагыла.
1. Эки . . . сабакка шашып келеатышкан
2. Кубат классташынын бул кылыгын . . .
3. Алардын алдынан . . . көтөргөн кары байбиче чыкты
4. Нурбек . . . иш кылганын эми түшүндү