Бешинчи сабак   1.

                                            Менин айылым

      Мен өз айылым менен сыймактанам. Ал- менин кичи Мекеним. Мен туулган жер – Ысык-Көл аймагы. Айылыбыз Корумду деп аталат. Айыл көл жээгине жакын жайгашкан.Жайкысын эс алуучулар да көп келишет. Суубуз тунук жана таза. Айылдын жанында эс алуу үйлорү жайгашкан. Эртең туруп . эшикке чыксаң, бир укмуш. Элдер эрте  турушуп, уйларын саап, малдарын жайлашат.

     Талаада айдоосу барлары да өз жумуштары менен алек. Апалар нандарын жабышат. Өрүк, алмалардын

Жыты да бир сонун. Бактын түбүнө отуруп, чай, тамак ичкенди абдан жакшы көрөбүз.

1-тапшырма. Текстти көрктүү окугула. Тексттен ат атоочторду тапкыла.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 2-тапшырма. Сөздөрдү орусчага которгула.

Аймак ----------------------------------------------------------------

Укмуш ---------------------------------------------------------------

Уйларын саашат ----------------------------------------------------

Бактын түбү ---------------------------------------------------------

3. 3-тапшырма.Суроолорго жооп таап жазгыла

Сен туулуп өскөн айылын кайсы?

-------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ал кайсы жерде жайгашкан?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сага ал жер эмнеси менен жагат

 

Сен туулган жериң менен сыймыктанасыңбы?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сенин кичи Мекениңде эмнелер бар жана эмнелер өсөт?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 4-тапшырма. Берилген сөздөр менен сүйлөм түзгүлө.

Аймак -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кооз --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нандарын -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Укмуш ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Көрөсүң----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 5-тапшырма. Сөздөрдү маанисине жараша дал келтиргиле. Кичи Бактын УйНан Көп саашатайылымтүбүндөМекенимжабышат 6. 6-тапшырма. Сүйлөмдөрдү маанисине жараша толуктап жазгыла.

Ысык-Көл менин --------------------------------------------------------------------.

Менин кичи Мекеним көл жээгине ----------------------------жайгашкан.

Ал жердин суусу--------------------жана----------------------------.

Ал жерге жайкысы------------------------------келишет.

Ал жердин --------------------------------бир укмуш.

Бардыгы өз иштери менен алек болуп---------------------------.

Мен өз ----------------менен                сыймыктанам.

Колдонулуучу сөздөр: жакын, жүрүшөт, айылым, тунук, кичи Мекеним, эс алуучулар, кооздугу, таза.