Төртүнчү сабак   1. 1-тапшырма. Текстти окугула, маанисин түшүнгүлө.

Денени чыңдоо

Эртең менен чуркагыла, гимнастика ойногула, коньки жана лыжа тепкиле. Анда силердин

Булчуңар чымыр болот. Жайында жылуу, ачык күндөрү таза абада – токойдо, өзөн жээгинде

көбүрөөк болууга аракеттенгиле. Сууга түшкүлө, бирок суунун ичинде көгөрүп үшүп кеткенче

жүрбөгүлө. Күнгө күйгүлө, бирок күн өтүп кетпесин. Топ жана башка кыймылдуу оюндарды ойногула. Жүрүшкө чыккыла. Күн, аба жана суу биздин эң ишенимдүү досторубуз экенин эсиңерге туткула.

     Ысык-суукка көнгөн балдар башка балдарга караганда суукка байымдуу келип, аз оорурун атайын изилдөөлөр далилдеген. Денени чыңдап, чыйрак өскүлө, жаш достор!

                                                             (“Бул ким? Ал эмне?” окуучулар үчүн энциклопедиясынан) 

2. 2-тапшырма. Сөздөрдү орус тилине которгула. Аларды эстеп калгыла.

Чуркагыла - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Булчуң - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Денени чыңдоо - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сууга түшкүлө - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 3-тапшырма. Сүйлөмдөрдү маанисине жараша бириктирип жазгыла. Күнгө күйгулөСууга түшкүлоЭртең менен чуркагыла жаш достор!гимнастка ойногулабирок күн өтүп кетпесин 4. 4- тапшырма. Текстке 3 суроо түзгүлө.

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 5-тапшырма. Класстер түзөбүз