Үчүнчү сабак   1. 1-тапшырма. Текстте ө,ү,ң тыбыштарынын туура жазылышына көңүл бургула.

Мекен деген сөз мен үчүн ыйык. Бул сөздү айтканда көз алдыма тоолор элестейт. Ак мөңгүлүү чокуларыбыз,көк шибер жайлоолорубуз, тоодон аккан көк кашка сууларыбыз кандай кооз! Тоо койнунда оттоп жүргөн кой,уй, жылкыларыбыз. Жерибиз тоолуу болгондуктан, мал бакканга ыңгайлуу. Боз үйлөр тигилип, жайында жайлоолор көркүнө чыгат. Ысык-Көлүбүз өзүнчө эле керемет. Мекенибиздин кооздугун айтып бүткүс.

2. 2-тапшырма. Текстке тиешелүү жаңы сөздөр менен таанышкыла, аларды эстеп калгыла.

Ыйык  - -------------------------------------------------------------------------

Элестейт - -----------------------------------------------------------------------

Көк шибер - ---------------------------------------------------------------------

Көк кашка сууларыбыз - ------------------------------------------------------
3. 3-тапшырма.Суроолорго жооп таап жазгыла.

А) Мекен деген сөздү укканда силер эмнелерди элестетесиңер?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Б) Биздин жерибиз эмнелерге бай?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В) Биз сыймыктанган кандай кооз жерлерибиз бар?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г) Силер Кыргызстандын кайсы жерлеринде болгонсуңар?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 4-тапшырма.Сөздөрдү маанисине жараша ордуна коюп, сүйлөм түзгүлө.

А) Үчүн, ыйык, Мекен, мен, сөз, деген .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Б) Укканда, ак мөңгүлүү, Мекен, сөздү, деген, тоолорду, элестетем.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В) Агат, аскалардан, бийик, суулар, тунук.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г) Мал, тоолуу, бакканга, ыңгайлуу, жерибиз.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Д) Көркүнө, боз үйлөрүбүз, чыгарат, тоолорду.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж) Дайыма, сыймыктанамын, өз, Мекеним, менен.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Энчилүү жана жалпы аттар

Энчилүү ат жеке бир затка энчиленип коблат. Аларга кишилердин, шаарлардын, тоолордун, океандардын, мекеменин, окуянын, айбандардын ж.б. аттары кирет. Алар дайыма баш тамга менен жазылат.

Мисалы: Ысык-Көл, Аккула, “Кыргыз руху”, газетасы.